พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีการศึกษา 2563โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
ผู้แทนรักษาการคณบดี พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา กล่าวต้อนรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ผ่านระบบออนไลน์

จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 9 ทุน
และปิดท้ายด้วยกิจกรรมร่วมตอบคำถาม

2020-08-07T08:57:28+07:00
X