มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 หัวข้อ “iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต”

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 หัวข้อ “iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต”

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14
หัวข้อ “iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต”

 

วันที่ 8 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ด้านวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน
จากนั้นเป็นการปาฐกถานำหัวข้อ “Usage of Technology on Human Life and Society” โดย Prof. Dr.Ainin Binti Sulaiman จาก University of Malaya โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เป็นผู้ดำเนินรายการ และการเสวนากลุ่มหัวข้อ “มนุษย์ การแพทย์และสุขภาพ: ประเด็นท้าทาย” ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ปิยณัฐ ประถมวงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 หัวข้อ “iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2563 ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย เครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล การประจำวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เป็นโครงการสำคัญที่จัดอย่างต่อเนื่องมา 14 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสังสรรค์เชิงสติปัญญา ระหว่างสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเป็นคุณูปการต่อการพิจารณาประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ในประเด็นที่มีความน่าสนใจและหลากหลาย
2020-09-10T15:04:50+07:00
X