คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล รักษาการแทนรองคณบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิด และได้รับเกียรติจาก คุณยุทธภูมิ ญานเพิ่ม หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
2020-09-10T15:09:28+07:00
X