ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สมทบ ฐิตะฐาน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สมทบ ฐิตะฐาน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

2020-10-07T13:44:07+07:00
X