พิธีทำบุตรตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุตรตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร แย้มนิล รักษาการแทนรองคณบดี
พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ได้ร่วมพิธีทำบุตรตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2020-10-08T13:38:18+07:00
X