วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒินันท์ กันทะเตียน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี
ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์

2020-12-17T13:33:01+07:00
X