การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต (Flexible Education and Credit Bank System)

การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต (Flexible Education and Credit Bank System)

การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต

(Flexible Education and Credit Bank System)

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจาย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรจากกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมหารือและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต (Flexible Education and Credit Bank System) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและปรับเปลี่ยนทักษาให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยได้รับการต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี
พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ในการเข้าร่วมหารือแนวทางในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2021-01-04T10:01:25+07:00
X