วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ 2021-07-21T12:28:34+07:00
 • ปรัชญา : ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่ มวลมนุษยชาติ

 • ปณิธาน : ปัญญาของแผ่นดิน (Wisdom of the Land)

 • วิสัยทัศน์ (Vision) : สร้างคน สร้างความรู้ ขับเคลื่อนไทย เชื่อมโยงโลก เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงไปในโลกยุค Disruptive Innovation
 2. สร้างงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาเพื่อเชื่อมโยงระดับท้องถิ่นสู่ระดับโลก
 3. ส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่การชี้นำเชิงนโยบายและสังคม
 4. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของคณะได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาสังคมทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ (Objectives)

 1. ส่งเสริมเครื่อข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำ
 2. พัฒนาสังคมด้วยการบูนณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
 3. บูรณาการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปฏิบัติงาน

ค่านิยมหลัก(Core Values) :

M = Mastery เป็นผู้ฉลาดรอบรู้
A = Altruism ไม่เห็นแก่ตัว ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
H = Harmony มีความเป็นเอกภาพ ประสานเป็นหนึ่งเดียว
I = Integrity มีความซื่อสัตย์ มั่นคงในคุณธรรม
= Determination มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มุมานะ
= Originality มีความคิดริเริ่ม แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร
L = Leadership มีความเป็นผู้นำ

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

 1. Glocalization
 2. TRS Integration
 3. Management Eco-system
X