ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 2022-05-05T09:55:43+07:00
สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ 02-800-2840
โทรสาร 02-441-9738
E-mail shwww@mahidol.ac.th
Website http://www.sh.mahidol.ac.th

สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ
โทรศัพท์ 02-800-2840 ต่อ 1008
E-mail mush.research@gmail.com
Website http://sh.mahidol.ac.th/raa/
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2441 9180 ต่อ 1010
E-mail mussirb310@gmail.com
Website http://www.mussirb.com/index.php?page=home

สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ 02-800-2840 – 78
Website https://eil.mahidol.ac.th/

ภาควิชาสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-800-2840 ต่อ 1200
Website http://sh.mahidol.ac.th/social/#

ภาควิชามนุษยศาสตร์
โทรศัพท์ 02-800-2840 ต่อ 1401
Website http://www.sh.mahidol.ac.th/humanitie/

ภาควิชาศึกษาศาสตร์
โทรศัพท์ 02-800-2840 ต่อ 1333
Website http://sh.mahidol.ac.th/education/

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
โทรศัพท์ 02-800-2840-50 ต่อ 1201-2
Website http://sh.mahidol.ac.th/social_health/

สำนักงานบูรณาการวิชาการเพื่อสังคม
หน่วยความเป็นเลิศเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ
โทรศัพท์ 02-441-9184, 02-441-9515
E-mail gshmu.info@gmail.com
Website http://www.sh.mahidol.ac.th/gsh/th/

แผนที่การเดินทาง : คลิก

ประกาศงานวิจัย

ประกาศ IRB

ประกาศพัสดุ

ประกาศด้านทรัพยากรบุคคล

ประกาศด้านการศึกษา

ประกาศด้านการเงินและงบประมาณ

ประกาศงานบริการวิชาการ

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

X