ผู้บริหาร

ผู้บริหาร 2020-06-09T09:34:42+07:00

รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง
คณบดี

รศ.ดร. ศิริพร แย้มนิล
รองคณบดี

รศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

รศ.ดร. วรรณชลี โนริยา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร. สุภาภรณ์ สงค์ประชา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

รศ.ดร.โธมัส กวาดามูช
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

รศ.ดร. กมลพร สอนศรี
รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป

รศ.ดร. พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

อ.ดร. ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

อ.ดร.มยุรี  โยธาวุธ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

อ.ดร.ธเนศ  เกษศิลป์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

อ.ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์
หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์

รศ.ดร. ปกรณ์ สิงห์สุริยา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์

รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ

รศ.ดร.โธมัส กวาดามูช
หัวหน้าศูนย์ศึกษาและนโยบายสาธารณ สุขสวัสดิการและสังคม

รศ.ดร. เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
หัวหน้าศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์

นางสาวกฤษณี เสนาเก่า
เลขานุการคณะฯ

X