ผู้บริหาร

ผู้บริหาร 2020-10-28T10:26:09+07:00

รศ.ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รักษาการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รศ.ดร. ศิริพร แย้มนิล
รักษาการแทนรองคณบดี

รศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

รศ.ดร. วรรณชลี โนริยา
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร. สุภาภรณ์ สงค์ประชา
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

รศ.ดร.โธมัส กวาดามูช
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

รศ.ดร. กมลพร สอนศรี
รักษาการแทนรักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร. พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

อ.ดร. ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

อ.ดร.มยุรี  โยธาวุธ
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

อ.ดร.ธเนศ  เกษศิลป์
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

อ.ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

อ.ดร.สมทบ ฐิตะฐาน
หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์

รศ.ดร. ปกรณ์ สิงห์สุริยา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์

รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ

รศ.ดร.โธมัส กวาดามูช
หัวหน้าหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน

นางกฤษณี เสนาเก่า
เลขานุการคณะฯ

X