ผู้บริหาร

ผู้บริหาร 2021-08-28T21:35:41+07:00

รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ผศ.ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบ

รศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ

ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

อ.ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

อ.ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.สมทบ ฐิตะฐาน
หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์

รศ.ดร. ปกรณ์ สิงห์สุริยา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์

ผศ.ดร.ดรุณี ภู่ขาว
หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ

X