ผู้บริหาร

ผู้บริหาร 2018-03-13T04:26:02+00:00

รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง
คณบดี

รศ.ดร. ศิริพร แย้มนิล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และทุนมนุษย์

ผศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ผศ.ดร. วรรณชลี โนริยา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร

อ.ดร. สุภาภรณ์ สงค์ประชา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

อ.ดร. ณัฐณีย์ มีมนต์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อ.ดร. อุดมสิทธิ์ จีรสิทธิ์กุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร. พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและภาพลักษณ์องค์กร

อ.ดร. ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้

Dr. Seung Chun Peeak
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความรวมมือต่างประเทศ

ผศ.ดร. กมลพร สอนศรี
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์
หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์

รศ.ดร. ปกรณ์ สิงห์สุริยา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์

ผศ.ดร. เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ

รศ.ดร. เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาเครือข่าย

ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล
หัวหน้าศูนย์ศึกษาและนโยบายสาธารณ สุขสวัสดิการและสังคม

นายสินนครบาล นิลม้าย
เลขานุการคณะฯ

X