สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี 2019-03-04T04:28:48+07:00

อัจฉราพร ศุภจำปิยา (รักษาการ)

เลขานุการคณะ

  นวพร อัมพวา

หัวหน้างานบริหารจัดการ

   อัจฉราพร ศุภจำปิยา

หัวหน้างานงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ศิริพร ทองสมคิด

หัวหน้างานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ธัญญรันต์ พุ่มผกา

หัวหน้างานคลังและสินทรัพย์

ภาระหน้าที่

สำนักงานคณบดี เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีเลขานุการคณะเป็นผู้กำกับดูแล เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการ สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหาร การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

สำนักงานคณบดีมีการแบ่งงานภายในประกอบด้วย 4 งานหลัก เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับการแบ่งงานภายในของสำนักงานอธิการบดีเมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ได้แก่

ชื่อกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน
เลขานุการคณะ อัจฉราพร ศุภจำปิยา (รักษาการ)
1. งานบริหารจัดการ นวพร อัมพวา
2. งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ อัจฉราพร ศุภจำปิยา
3. งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ศิริพร ทองสมคิด
4. งานคลังและสินทรัพย์ ธัญญรันต์ พุ่มผกา

ติดต่อสำนักงานคณบดี

โทรศัพท์ 0-2800-2840-78
โทรสาร 0-2441-9738
เว็บไซต์หน่วยงาน http://sh.mahidol.ac.th/sh/
X