สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี 2018-07-04T04:55:11+00:00

สินนครบาล นิลม้าย

เลขานุการคณะ

  โกสุม ประเสริฐพันธุ์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

   อัจฉราพร ศุภจำปิยา

หัวหน้างานงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

สุรัตนา มีขำ

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และสื่อสารองค์กร

ศิริพร ทองสมคิด

หัวหน้างานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

กิตติวรรณ นิ่มดิษฐ์

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

ธัญญรันต์ พุ่มผกา

หัวหน้างานคลังและสินทรัพย์

นวพร อัมพวา

หัวหน้างานพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์

นวพร อัมพวา (รักษาการ)

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาระหน้าที่

สำนักงานคณบดี เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีเลขานุการคณะเป็นผู้กำกับดูแล เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการ สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหาร การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

สำนักงานคณบดีมีการแบ่งงานภายในประกอบด้วย 8 งานหลัก เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับการแบ่งงานภายในของสำนักงานอธิการบดีเมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ได้แก่

ชื่อกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน
เลขานุการคณะ สินนครบาล นิลม้าย
1. งานบริหารทั่วไป โกสุม ประเสริฐพันธุ์
2. งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ อัจฉราพร ศุภจำปิยา
3. งานกิจการนักศึกษา และสื่อสารองค์กร สุรัตนา มีขำ
4. งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ศิริพร ทองสมคิด
5. งานคลังและสินทรัพย์ ธัญญรันต์ พุ่มผกา
6. งานวิจัยและบริการวิชาการ กิตติวรรณ นิ่มดิษฐ์
7. งานพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์ นวพร อัมพวา
8. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นวพร อัมพวา (รักษาการ)

ติดต่อสำนักงานคณบดี

โทรศัพท์ 0-2800-2840-78
โทรสาร 0-2441-9738
เว็บไซต์หน่วยงาน http://sh.mahidol.ac.th/deanoffice
X