บุคลากร

บุคลากร 2017-12-17T17:24:48+07:00
All
กลุ่มบุคลากร
ผู้บริหาร
บุคลากร/เจ้าหน้าที่
อาจารย์
ภาควิชา
ภาควิชามนุษยศาสตร์
ภาควิชาศึกษาศาสตร์
ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
ภาควิชาสังคมศาสตร์
ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข
สำนักงานคณบดี
ศูนย์กฏหมายการแพทย์
ศูนย์นโยบายสาธารณะสุข
Medical law center

 รศ.ดร.กมลพร สอนศรี

รศ.ดร.กมลพร สอนศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : gamolporn.son@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1243
ดาวน์โหลด CV

 รศ.ดร.ธัญญธร อินศร

 รศ.ดร.ธัญญธร อินศร
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : tunyatorn.ins@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1207
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ

รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : nopraenue.dhi@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1107
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา

รศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : ปรัชญา,จริศาสตร์
อีเมล์ : pagorn.sin@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ

รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนาคุณภาพประชากร - การติดตามประเมินผล - การจัดการความรู้
อีเมล์ : praphaphan.oon@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

รศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : punchada.sir@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1216
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง

รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : 1. Qualitative methodology 2. Pharmaceutical anthrology 3. Anthropology of infections and chronic diseases 4. Accident 5. HIV / AIDS
อีเมล์ : luechai.sri@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1237
ดาวน์โหลด CV

 รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด

 รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : Publications (Texts) 2011 Author, Anti-Corruption Policy in Thailand. (Thai Version) 1995 Co-author, Victimology (Thai version) Editorial Experience 2009- present Advisory Board, South Asian Society of Criminology and Victimology
อีเมล์ : srisombat.cho@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1255
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : - Organization Management - Strategic Planning - Human Resource Management
อีเมล์ : somboon.sir@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1248
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร 

รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร 
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : ทฤษฎีอาชญาวิทยา , ปัญหาเด็กและเยาวชน
อีเมล์ : sunee.kan@mahidol.ac.th ; kanyajit@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ : 1224
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ

รศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : - การวิจัยเชิงปริมาณ/การวิจัยเชิงคุณภาพ/การวิจัยในชั้นเรียน/การวิจัยประเมินผล - การศึกษาด้านสวัสดิการสังคม/กลุ่มด้อยโอกาส/แรงงานนอกระบบ - การบริหารการศึกษา - การจัดการความรู้
อีเมล์ : arisara.lek@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ :
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล

รศ.ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : - สถิติ - ประชากรและสุขภาพ (Population and Health) - การติดตามประเมินผลโครงการ(Project Monitoring and Evaluation)
อีเมล์ : uthaithip.rak@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : chet.rat@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : ratchada.chet@gmail.com
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ 

รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ 
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : Health system, Health policy, Health insurance and financing, Medicine utilization, thinking skills, System dynamics
อีเมล์ : sauwakon.r@gmail.com
เบอร์ติดต่อ : 1262
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา

รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : Statistics -Medical Record -Medical Statistics - Medical Informatics - Computational Sciences - Computer - Strategic Planning - Risk Management
อีเมล์ : sangtien.you@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.โธมัส กวาดามูช

รศ.ดร.โธมัส กวาดามูช
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : tguadamu@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ : 1228
ดาวน์โหลด CV

ผศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ 

 อ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ 
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : -Management of Information Technology in Public Administration , -Electronic Government , -Strategic Planning and Analysis , -New Public Management , -Public Policy Process
อีเมล์ : krish.rug@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1250
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์

รศ.ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : - ผู้ช่วยนักวิจัย - ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ
อีเมล์ : kanang.kan@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1217
ดาวน์โหลด CV

ผศ.ดร.ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล

ผศ.ดร.ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : tanunsak.bav@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1226
ดาวน์โหลด CV

ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ 

ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ 
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV
1 2 3 8
X