บุคลากร

บุคลากร 2017-12-17T17:24:48+07:00
All
กลุ่มบุคลากร
ผู้บริหาร
บุคลากร/เจ้าหน้าที่
อาจารย์
ภาควิชา
ภาควิชามนุษยศาสตร์
ภาควิชาศึกษาศาสตร์
ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
ภาควิชาสังคมศาสตร์
ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข
สำนักงานคณบดี
ศูนย์กฏหมายการแพทย์
ศูนย์นโยบายสาธารณะสุข
Medical law center

ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล

ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ศึกษาและนโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : Gender and HIV/AIDS Leprosy and stigma Infertility Reproductive tract infection Sexual and reproductive health and rights Adolescent sexual and reproductive health and rights Women?s health Gender and Sexuality Health sector reform and its impact on women
อีเมล์ : pimpawun.boo@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV

 รศ.ดร.กมลพร สอนศรี

 รศ.ดร.กมลพร สอนศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : Public Administration, Local government. Human Resource Management.
อีเมล์ : gamolporn.son@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1243
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี

รศ.ดร.ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : ทฤษฎีอาชญาวิทยา,การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน,
อีเมล์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV

 รศ.ดร.ธัญญธร อินศร

 รศ.ดร.ธัญญธร อินศร
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : tunyatorn.ins@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1207
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ

รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : nopraenue.dhi@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1107
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา

รศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : ปรัชญา,จริศาสตร์
อีเมล์ : pagorn.sin@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ

รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนาคุณภาพประชากร - การติดตามประเมินผล - การจัดการความรู้
อีเมล์ : praphaphan.oon@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

รศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : punchada.sir@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1216
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง

รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
ตำแหน่ง : คณบดี
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : 1. Qualitative methodology 2. Pharmaceutical anthrology 3. Anthropology of infections and chronic diseases 4. Accident 5. HIV / AIDS
อีเมล์ : luechai.sri@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1237
ดาวน์โหลด CV

 รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด

 รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : Publications (Texts) 2011 Author, Anti-Corruption Policy in Thailand. (Thai Version) 1995 Co-author, Victimology (Thai version) Editorial Experience 2009- present Advisory Board, South Asian Society of Criminology and Victimology
อีเมล์ : srisombat.cho@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1255
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล

รศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : - Human Resource Development - HRM - OD - Moral Development
อีเมล์ : siriporn.yam@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1204
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : - Organization Management - Strategic Planning - Human Resource Management
อีเมล์ : somboon.sir@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1248
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร 

รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร 
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : ทฤษฎีอาชญาวิทยา , ปัญหาเด็กและเยาวชน
อีเมล์ : sunee.kan@mahidol.ac.th ; kanyajit@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ : 1224
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล

รศ.ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : - สถิติ - ประชากรและสุขภาพ (Population and Health) - การติดตามประเมินผลโครงการ(Project Monitoring and Evaluation)
อีเมล์ : uthaithip.rak@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ

รศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : - การวิจัยเชิงปริมาณ/การวิจัยเชิงคุณภาพ/การวิจัยในชั้นเรียน/การวิจัยประเมินผล - การศึกษาด้านสวัสดิการสังคม/กลุ่มด้อยโอกาส/แรงงานนอกระบบ - การบริหารการศึกษา - การจัดการความรู้
อีเมล์ : arisara.lek@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ :
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : chet.rat@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : ratchada.chet@gmail.com
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ 

รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ 
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : Health system, Health policy, Health insurance and financing, Medicine utilization, thinking skills, System dynamics
อีเมล์ : sauwakon.r@gmail.com
เบอร์ติดต่อ : 1262
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา

รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : Statistics -Medical Record -Medical Statistics - Medical Informatics - Computational Sciences - Computer - Strategic Planning - Risk Management
อีเมล์ : sangtien.you@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.โธมัส กวาดามูช

รศ.ดร.โธมัส กวาดามูช
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : tguadamu@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ : 1228
ดาวน์โหลด CV

ผศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ 

 อ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ 
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : -Management of Information Technology in Public Administration , -Electronic Government , -Strategic Planning and Analysis , -New Public Management , -Public Policy Process
อีเมล์ : krish.rug@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1250
ดาวน์โหลด CV
1 2 3 8
X