บุคลากร

บุคลากร 2017-12-17T17:24:48+07:00
 รศ.ดร.กมลพร สอนศรี
 รศ.ดร.กมลพร สอนศรี

รศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา
รศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา

รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ
รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ

 รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
 รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด

รศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
รศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

 รศ.ดร.ธัญญธร อินศร
 รศ.ดร.ธัญญธร อินศร

รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ

รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง

รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร 
รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร 

รศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ
รศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ

รศ.ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
รศ.ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล

รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ 
รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ 

รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา
รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา

รศ.ดร.โธมัส กวาดามูช
รศ.ดร.โธมัส กวาดามูช

รศ.ดร.เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 
รศ.ดร.เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 

รศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด
รศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด

รศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ 
รศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ 

รศ.ดร.วรรณพร เตชะไกศิยวณิช
รศ.ดร.วรรณพร เตชะไกศิยวณิช

รศ.ดร.ภัทร์ พลอยแหวน
รศ.ดร.ภัทร์ พลอยแหวน

รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา
รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา

รศ.ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์
รศ.ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์

รศ.ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์
รศ.ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์

รศ.ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์
รศ.ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์

รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

รศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน
รศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน

รศ.ดร.สุกัญญา จงถาวรสถิตย์
รศ.ดร.สุกัญญา จงถาวรสถิตย์

รศ.ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์
รศ.ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์

ผศ.ดร.ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล
ผศ.ดร.ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล

ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ 
ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ 

ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์
ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์

ผศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์
ผศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์

 ผศ.ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
 ผศ.ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

ผศ.ดร.ดรุณี ภู่ขาว
ผศ.ดร.ดรุณี ภู่ขาว

 ผศ.ดร.พราม อินพรม
 ผศ.ดร.พราม อินพรม

ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ
ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ

 ผศ.ดร.วนิพพล มหาอาชา
 ผศ.ดร.วนิพพล มหาอาชา

ผศ.ดร.เสรี วรพงษ์
ผศ.ดร.เสรี วรพงษ์

ผศ.ดร.เสาวลี แก้วช่วย
ผศ.ดร.เสาวลี แก้วช่วย

ผศ.ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน
ผศ.ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน

ผศ.ดร.อำนาจ ยอดทอง
ผศ.ดร.อำนาจ ยอดทอง

Assoc. Prof. Seung Jun Paek
Assoc. Prof. Seung Jun Paek

ผศ.ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน 
ผศ.ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน 

รศ.ดร.ณัฐณีย์ มีมนต์
รศ.ดร.ณัฐณีย์ มีมนต์

ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร 
ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร 

ผศ.ดร.บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา 
ผศ.ดร.บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา 

ผศ.ดร.บุรัสกร โตรัตน์
ผศ.ดร.บุรัสกร โตรัตน์

อ.ดร.สุมนา ลีลาวณิชกุล
อ.ดร.สุมนา ลีลาวณิชกุล

ผศ.ดร.มยุรี โยธาวุธ
ผศ.ดร.มยุรี โยธาวุธ

ผศ.ดร.วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์
ผศ.ดร.วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์

ผศ.ดร..สมทบ ฐิตะฐาน
ผศ.ดร..สมทบ ฐิตะฐาน

Asst.prof. Mark Stephan Felix
Asst.prof. Mark Stephan Felix

ผศ.ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์
ผศ.ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา

ผศ.ดร.เจิด บรรดาศักดิ์
ผศ.ดร.เจิด บรรดาศักดิ์

ผศ.ดร.โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี
ผศ.ดร.โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี

Lect.Dr.Alan Nigel Marshall
Lect.Dr.Alan Nigel Marshall

Lect.Dr.Francois Rene Lamy
Lect.Dr.Francois Rene Lamy

Lect. Dr. Samantha Rajapaksha
Lect. Dr. Samantha Rajapaksha

Lect. Dr. Francesco Bianchini
Lect. Dr. Francesco Bianchini

Lect. Dr. Trynh Phoraksa
Lect. Dr. Trynh Phoraksa

 อ.ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย
 อ.ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย

อ.ดร.วีร์ ระวัง 
อ.ดร.วีร์ ระวัง 

อ.ดร.อนุสรณ์ พยัคฆาคม
อ.ดร.อนุสรณ์ พยัคฆาคม

อ.ดร.ฐากูร ฐิติเศรษฐ์
อ.ดร.ฐากูร ฐิติเศรษฐ์

 อ.ดร.ธเนศ เกษศิลป์
 อ.ดร.ธเนศ เกษศิลป์

อ.ดร.ชนันนา รอดสุทธิ
อ.ดร.ชนันนา รอดสุทธิ

อ.ดร.จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร
อ.ดร.จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร

อ.ดร.ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี
อ.ดร.ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี

อ.ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์
อ.ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์

อ.ดร.ปิยณัฐ ประถมวงษ์
อ.ดร.ปิยณัฐ ประถมวงษ์

อ.ดร.ศิวะพร ภู่พันธ์
อ.ดร.ศิวะพร ภู่พันธ์

อ.ดร. จิดาภา คุ้มกลาง
อ.ดร. จิดาภา คุ้มกลาง

อ.ดร.ฑิตฐิตา ธิติธรรมพฤกษ์
อ.ดร.ฑิตฐิตา ธิติธรรมพฤกษ์

อ.ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร
อ.ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร

อ.ดร.อุดมสิทธิ์ จีรสิทธิ์กุล
อ.ดร.อุดมสิทธิ์ จีรสิทธิ์กุล

อ.ดร.วรพงษ์ เจริญวงษ์
อ.ดร.วรพงษ์ เจริญวงษ์

อ.ดร.ไลลา หริ่มเพ็ง
อ.ดร.ไลลา หริ่มเพ็ง

ร.ต.อ. ดร.สุธรรม เชื้อประกอบกิจ
ร.ต.อ. ดร.สุธรรม เชื้อประกอบกิจ

อ.ดร.ธีรพัฒน์ อังศุชวาล
อ.ดร.ธีรพัฒน์ อังศุชวาล

อ.ดร.เขมธิดา เพ็ชรแต้ม
อ.ดร.เขมธิดา เพ็ชรแต้ม

อ.ดร.ธนากร มูลพงศ์
อ.ดร.ธนากร มูลพงศ์

อ.ดร.ประศักดิ์ สันติภาพ
อ.ดร.ประศักดิ์ สันติภาพ

อ.ดร.ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์
อ.ดร.ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์

อ.ดร.อังสุมาลี ผลภาค
อ.ดร.อังสุมาลี ผลภาค

อ.ดร. ณฐิกา ครองยุทธ
อ.ดร. ณฐิกา ครองยุทธ

อ.ดร.ลภัสรดา จิตวารินทร์
อ.ดร.ลภัสรดา จิตวารินทร์

นางสาวสุพิชชา เพชรสังข์
นางสาวสุพิชชา เพชรสังข์

อ.ดร.โอม โตอาจ
อ.ดร.โอม โตอาจ

อ.ดร.ภัททิรา ไทยทอแสง
อ.ดร.ภัททิรา ไทยทอแสง

อ.ดร.กัณฐมณี ลดาพงษ์พัฒนา
อ.ดร.กัณฐมณี ลดาพงษ์พัฒนา

อ.ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา
อ.ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา

นางสาววิจิตรา เชาวนะสุนทร
นางสาววิจิตรา เชาวนะสุนทร

นาง ธนวัน สวัสดิภาพ
นาง ธนวัน สวัสดิภาพ

นางสาวลัดดา เทียนเล็ก
นางสาวลัดดา เทียนเล็ก

นาง วรรณวิมล สิทธิโชคสัมพันธ์
นาง วรรณวิมล สิทธิโชคสัมพันธ์

นาง รัตนาภรณ์ ปานยิ้ม
นาง รัตนาภรณ์ ปานยิ้ม

นาง ศศิธร ลบล้ำเลิศ
นาง ศศิธร ลบล้ำเลิศ

นาง ศิริพร ทองสมคิด
นาง ศิริพร ทองสมคิด

นางสาวสายสุนีย์ ช่วยกุล
นางสาวสายสุนีย์ ช่วยกุล

นาง อรวรรณ เอกเอื้อมณี
นาง อรวรรณ เอกเอื้อมณี

นาง รุ่งอรุณ สิงคลีประภา
นาง รุ่งอรุณ สิงคลีประภา

นางสาวอุดมศรี วัฒน์สืบแถว
นางสาวอุดมศรี วัฒน์สืบแถว

นางสาวสักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล
นางสาวสักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล

นาง ธันยาพร ลักษณะ
นาง ธันยาพร ลักษณะ

นางสาวเบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล
นางสาวเบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล

นางสาวปิยะนุช ท้าววิบูลย์
นางสาวปิยะนุช ท้าววิบูลย์

นายสราวุฒิ สุขเกลอ
นายสราวุฒิ สุขเกลอ

นายวรากร ลีลาลัย
นายวรากร ลีลาลัย

นายนายชวลิต นุชเจริญ 
นายนายชวลิต นุชเจริญ 

นางสาววราภรณ์ รุจิระวาณิชย
นางสาววราภรณ์ รุจิระวาณิชย

นางสาวชลธิชา ดิษฐเกษร
นางสาวชลธิชา ดิษฐเกษร

นางสาวเบญจมาส เจริญสุขพลอยผล
นางสาวเบญจมาส เจริญสุขพลอยผล

นางสาววทินา วัชระรังษี
นางสาววทินา วัชระรังษี

นาง กิ่งกนก เพชรสังข์
นาง กิ่งกนก เพชรสังข์

นางสาวฐิติกาญจน์ ราชธานี
นางสาวฐิติกาญจน์ ราชธานี

นางสาวคุณากร การชะวี
นางสาวคุณากร การชะวี

นาง กฤษณี เสนาเก่า  
นาง กฤษณี เสนาเก่า  

นางสาวปธิตา จันทร์สว่าง
นางสาวปธิตา จันทร์สว่าง

นาง กนกรัตน์ รีป
นาง กนกรัตน์ รีป

นางสาวเกษร แกมเชย
นางสาวเกษร แกมเชย

นางสาวธัญญรัตน์ พุ่มผกา 
นางสาวธัญญรัตน์ พุ่มผกา 

นายชัยวัฒน์ ยี่วาศรี
นายชัยวัฒน์ ยี่วาศรี

นาง นวพร อัมพวา
นาง นวพร อัมพวา

นางสาวเบญจมาศ บุญบวรพานิชกุล 
นางสาวเบญจมาศ บุญบวรพานิชกุล 

นายสราวุธ แพพวก
นายสราวุธ แพพวก

นายเสมอ เครือมิ่งมงคล
นายเสมอ เครือมิ่งมงคล

นายฤกษ์ชัย ทะประสพ
นายฤกษ์ชัย ทะประสพ

นายวัชรพล เครือมิ่งมงคล
นายวัชรพล เครือมิ่งมงคล

นาง จินตนา เขียวคำรพ
นาง จินตนา เขียวคำรพ

นางสาวภานุการณ์ สนใจ
นางสาวภานุการณ์ สนใจ

นาง น้ำอ้อย คำชื่น
นาง น้ำอ้อย คำชื่น

นายสิทธิพจน์ บุญเสริมสุข
นายสิทธิพจน์ บุญเสริมสุข

นางสาวฌลานันท์ แสงศิลา
นางสาวฌลานันท์ แสงศิลา

นาง ณภาส์ณัฐ คงคารัตน์
นาง ณภาส์ณัฐ คงคารัตน์

นายวีรภัทร ศิมานนท์
นายวีรภัทร ศิมานนท์

นางสาวงามญา ศรีพอ
นางสาวงามญา ศรีพอ

นางสาวกิตติวรรณ นิ่มดิษฐ์
นางสาวกิตติวรรณ นิ่มดิษฐ์

นางสาวศิริอร กลางสำโรง
นางสาวศิริอร กลางสำโรง

นางสาวสุพัตรา เกียรติเลิศธรรม
นางสาวสุพัตรา เกียรติเลิศธรรม

น.ส.กนกวรรณ นิ่มทัศนศิริ
น.ส.กนกวรรณ นิ่มทัศนศิริ

นางสาวมุจลินท์ ชลรัตน์
นางสาวมุจลินท์ ชลรัตน์

นางสาวพัชรา กลิ่นเปี่ยม
นางสาวพัชรา กลิ่นเปี่ยม

นางสาวฉันทิสา ทาจินะ
นางสาวฉันทิสา ทาจินะ

นายสถาพร จริงสุระ
นายสถาพร จริงสุระ

นางสาวฐานิดา สุวลักษณ์
นางสาวฐานิดา สุวลักษณ์

นางสาวธิดาพร บุญเม่น
นางสาวธิดาพร บุญเม่น

นางสาวจุฑาทิพย์ ศิรินพวงศ์
นางสาวจุฑาทิพย์ ศิรินพวงศ์

นายชัยพร รองทอง
นายชัยพร รองทอง

นางสาวดาระวี เหลืองไพโรจน์
นางสาวดาระวี เหลืองไพโรจน์

นางสาวกาญวิภา กลิ่นชู
นางสาวกาญวิภา กลิ่นชู

นางสาวสุวัลณี หาญมุสิกวัฒน์กูร
นางสาวสุวัลณี หาญมุสิกวัฒน์กูร

นางสาววริศรา ธนทรัพย์โยธิน
นางสาววริศรา ธนทรัพย์โยธิน

นางสาวดารภัค เย็นใจ
นางสาวดารภัค เย็นใจ

นางสาวดวงกมล ศีลเภสัชกุล
นางสาวดวงกมล ศีลเภสัชกุล

นายภควัต ดรปัญญา
นายภควัต ดรปัญญา

X