หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท 2018-08-22T03:40:35+00:00

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (พิเศษ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
ประธานหลักสูตร อ.ดร.ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– นักวิชาการด้านสังคมและสุขภาพ
– นักวิจัยที่มีทักษะด้านสังคมและสุขภาพ

– ผู้ปฎิบัติงานในองค์กรของรัฐและเอกชนด้านสังคมและสุขภาพ

โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

อ.ดร.ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร (ประธานหลักสูตร)
อ.ดร.ดรุณี  ภู่ขาว (เลขานุการหลักสูตร)
นางรุ่งอรุณ สิงคลีประภา (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์สุขภาพ
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด  ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ (ประธานหลักสูตร)
Dr.Mark Stephan Felix (เลขานุการหลักสูตร)
นางสาวศิริอร กลางสำโรง  (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (ภาคปกติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ประธานหลักสูตร Lect.Dr.Thomas Guadamuz (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด  ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

Lect.Dr.Thomas Guadamuz (ประธานหลักสูตร)
อ.ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน (เลขานุการหลักสูตร)
 นางรุ่งอรุณ สิงคลีประภา (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร

ภาควิชามนุษยศาสตร์

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนากับการพัฒนา)
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน (ประธานหลักสูตร)
ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง (เลขานุการหลักสูตร)
นางอรวรรณ  เอกเอื้อมณี (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท
 2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 3. การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทย
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางอรวรรณ เอกเอื้อมณี เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร โทรศัพท์ 02-800-2840-70 ต่อ 1401

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การ
ประธานหลักสูตร อ.ดร.บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
อ.ดร.บุญวดี  มนตรีกุล ณ อยุธยา (ประธานหลักสูตร)
นางกิ่งกนก  เพชรสังข์ (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท
 2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 3. การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 1. ผศ.ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน กรรมการหลักสูตร โทร.083-3118456
 2. คุณกิ่งกนก เพชรสังข์ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ป.โท สาขา จริยศาสตร์ศึกษา โทรศัพท์ 02-800-2840-70 ต่อ 1402 หรือ kingkanok.pet@mahidol.ac.th
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร

ภาควิชาศึกษาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรการจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.เสาวลี แก้วช่วย (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.เสาวลี แก้วช่วย (ประธานหลักสูตร)
ผศ.ดร.วรรณชลี โนริยา (เลขานุการหลักสูตร)
นางสาววิจิตรา เชาวนะสุนทร (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
ชื่อปริญญา
ประธานหลักสูตร อ.ดร.สมทบ ฐิตะฐาน (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
อ.ดร.สมทบ  ฐิตะฐาน (ประธานหลักสูตร)
ผศ.ดร.วรรณชลี  โนริยา (เลขานุการหลักสูตร)
นางสาววิจิตรา เชาวนะสุนทร (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)
ชื่อปริญญา
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ (ประธานหลักสูตร)
ผศ.ดร.พสชนัน นิรมิตไชยนนท์ (เลขานุการหลักสูตร)
นางธนวัน  ธงวรรณฉัตร (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

ภาควิชาสังคมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (พิเศษ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.วนิพพล มหาอาชา (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.วนิพพล มหาอาชา (ประธานหลักสูตร)
อ.ดร.ธเนศ เกษศิลป์ (เลขาประจำหลักสูตร)
น.ส.ภานุการณ์  สนใจ (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท
 2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 3. การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :

 1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
 2. เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
 3. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 4 /2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554
 4. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 455 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2554
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557 (หลังเปิดสอน 2 ปี)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. หัวหน้าส่วนงานด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 2. นักวิจัยที่มีทักษะและความชำนาญการวิจัยด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 3. นักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการต่าง ๆ
 4. บุคลากรทางการศึกษาด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการเวชสารสนเทศ)
ประธานหลักสูตร อ.ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
อ.ดร.ฐิตารีย์  ศิริศรีษรชัย (ประธานหลักสูตร)
อ.ดร.อุดมสิทธิ์  จีรสิทธิ์กุล (เลขาประจำหลักสูตร)
น.ส.ชลธิชา ดิษฐเกสร (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท
 2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 3. การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักบริหารงานด้านเวชระเบียน
 2. นักเวชสารสนเทศ
 3. นักวิจัยทางด้านเวชระเบียน เวชสถิติ และเวชสารสนเทศ
 4. ผู้ดูแลระบบรหัสมาตรฐานและฐานข้อมูลโรงพยาบาล
 5. ผู้ดูแลระบบ และเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์(EMR/EHR)
 6. บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านเวชสารสนเทศ หรือด้านเวชระเบียน
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ประธานหลักสูตร อ.ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
อ.ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา (ประธานหลักสูตร)
ผศ.ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์(เลขาประจำหลักสูตร)
น.ส.ภานุการณ์  สนใจ (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท
 2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 3. การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :

 1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
 2. เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
 3. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 4 /2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554
 4. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 455 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2554
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557 (หลังเปิดสอน 2 ปี)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. หัวหน้าส่วนงานด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 2. นักวิจัยที่มีทักษะและความชำนาญการวิจัยด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 3. นักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการต่าง ๆ
 4. บุคลากรทางการศึกษาด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ฐนันดร์ศักดิ์  บวรนันทกุล (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.ฐนันดร์ศักดิ์  บวรนันทกุล (ประธานหลักสูตร)
รศ.ดร.ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี (เลขาประจำหลักสูตร)
วิชาเอก
 • วิชาเอกการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
 • วิชาเอกการบริหารงานยุติธรรม
 • วิชาเอกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
 • วิชาเอกการควบคุมสังคม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • ประกอบอาชีพในสังกัดต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการทางด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
 • นักวางแผนและนักวิจัย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้
 • มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 •  มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงบูรณาการความรู้และนำไปปฏิบัติได้
 • วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัย สร้างงานวิจัยด้าน อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ดำเนินกระบวนการวิจัยได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามจริยธรรมการวิจัย
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ด้วยตนเอง และนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   :  ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

ผศ.ดร.ฐนันดร์ศักดิ์  บวรนันทกุล (ประธานหลักสูตร)
น.ส.ภานุการณ์  สนใจ (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.กมลพร  สอนศรี (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
รศ.ดร.กมลพร  สอนศรี (ประธานหลักสูตร)
ผศ.ดร.สมศักดิ์  อมรสิริพงศ์ (เลขานุการหลักสูตร)
นางน้ำอ้อย คำชื่น, น.ส.สายสุนีย์ ช่วยกุล (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : – ไม่มี –
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท
 2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 3. การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
 2. เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
 3. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 4. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 442 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน : หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2555 (หลังเปิดสอน 1 ปี)
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

 1. นักวิจัยที่มีทักษะและศักยภาพด้านการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
 2. ผู้บริหารและผู้นำในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
 3. นักวิชาการ/ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่างๆ
 4. บุคลากรทางการศึกษาด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติ)
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.สมศักดิ์  อมรสิริพงศ์ (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.สมศักดิ์  อมรสิริพงศ์ (ประธานหลักสูตร)
รศ.ดร.กมลพร  สอนศรี (เลขานุการหลักสูตร)
นางน้ำอ้อย คำชื่น, น.ส.สายสุนีย์  ช่วยกุล (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : – ไม่มี –
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท
 2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 3. การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
 2. เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
 3. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 4. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 442 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน : หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา ๒๕๕๕ (หลังเปิดสอน ๑ ปี)
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

 1. นักวิจัยที่มีทักษะและศักยภาพด้านการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
 2. ผู้บริหารและผู้นำในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
 3. นักวิชาการ/ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่างๆ
 4. บุคลากรทางการศึกษาด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
X