หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท 2020-07-18T19:22:20+07:00

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (พิเศษ)
ชื่อปริญญา ศศ.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์  เชอร์เรอร์ (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

(หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาควิชาสังคมและสุขภาพ

ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:                      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

ภาษาอังกฤษ:                   Master of Arts Program in Medical and Public Health SocialSciences

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)

ชื่อย่อ   :   ศศ.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :   Master of Arts (Medical and Public Health Social Sciences)

ชื่อย่อ   :   M.A. (Medical and Public Health Social Sciences)

. วิชาเอก      :  ไม่มี

. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

๕.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๕.๑ นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

๕.๒ นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

๕.๓ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรของรัฐและเอกชนด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

๕.๔ นักประเมินผลด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

๖.  จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่นำองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์เน้นหนักทางด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ นโยบาย และกฎหมาย เป็นต้น  มาประยุกต์ใช้อธิบายสาเหตุและป้องกันสภาวะการเจ็บป่วย การบำรุงรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และระบบสุขภาพ เป็นหลักสูตรทีมีความร่วมมือและมีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่จะเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ให้กับนักศึกษา เพื่อให้มีคุณสมบัติระดับเดียวกับผู้ที่จบจากต่างประเทศ  ทั้งมีโครงการพานักศึกษาไปดูงานภายในและต่างประเทศทุกปี และมีโครงการสนับสนุนนักศึกษาไปศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือและนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

๑.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     ๑.๑ ปรัชญา ความสำคัญ ของหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางทฤษฎี และการวิจัย ทางสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้มหาบัณฑิตมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานด้านสุขภาพอย่างบูรณาการ สร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

     ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนมหาบัณฑิตตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้           

(๑) ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีทางวิชาการและวิชาชีพด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

(๒) มีความรู้ในหลักวิชาการทางสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข แสวงหาวิธีการพัฒนาด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

(๓)  วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน และสามารถดำเนินโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

(๔) มีความรับผิดชอบ และมีทักษะในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

(๕)  มีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารและการ

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

       ๑.๑ ระบบ    ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค

      ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    ไม่มี

      ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค    ไม่มี

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์  เชอร์เรอร์ (ประธานหลักสูตร)
อ.ดร.ภัทรจิต  จุมพล กอซโซลี (เลขานุการหลักสูตร)
นางรุ่งอรุณ สิงคลีประภา (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์สุขภาพ
ประธานหลักสูตร Asst. Prof. Dr. Mark Stephan Felix (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาควิชาสังคมและสุขภาพ

ข้อมูลทั่วไป

๑.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย      : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ  : Master of Arts Program in Health Social Sciences (International Program)

๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย       ชื่อเต็ม  :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์สุขภาพ)

ชื่อย่อ   :  ศศ.ม. (สังคมศาสตร์สุขภาพ)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Master of Arts (Health Social Sciences)

ชื่อย่อ   :  M.A. (Health Social Sciences)

.  วิชาเอก      :         ไม่มี

 .  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร     :   ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

๕.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์สุขภาพ นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์สุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 • นักวิจัย นักวิเคราะห์และประเมินนโยบายสุขภาพ
 • นักวิชาการ นักวิจัย สถาบันและองค์กร ด้านการพัฒนาสังคมและสุขภาพภาครัฐหรือเอกชน

 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

 ๑.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     ๑.๑   ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) กำหนดขึ้นเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและผลักดันการประยุกต์สังคมศาสตร์ในฐานะของสหสาขาวิชา ในการตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพและการบริการสาธารณสุข ที่เนื่องมาจากภาวะของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงทั้งที่เป็นปัญหาในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยที่พันธกิจประการหนึ่งของหลักสูตร  คือ การทำหน้าที่ผลิตนักวิชาการและนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่จะสามารถมีบทบาทอย่างสำคัญในการประยุกต์องค์ความรู้สังคมศาสตร์โดยบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มประเทศ        อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

       ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพทางสังคมศาสตร์สุขภาพ มีความรับผิดชอบ ผลิตงานวิชาการและวิจัยตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี
 • ใช้ความรู้ด้านสังคมศาสตร์สุขภาพ และการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และเสนอแนวทางแก้ไขได้
 • บูรณาการ ประยุกต์และสร้างความรู้ในการตอบสนองต่อสถานการณ์และแนวโน้มทางสุขภาพ โดยใช้หลักวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพ และมีทักษะในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 • มีทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน มีภาวะผู้นำทางวิชาการ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
 • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวม
  สังเคราะห์ สื่อสาร และรายงานด้านสังคมศาสตร์สุขภาพ

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

 ๑.  ระบบการจัดการศึกษา

     ๑.๑   ระบบ    ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค

     ๑.๒   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   -ไม่มี-

     ๑.๓   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   -ไม่มี-

 ๒.  การดำเนินการหลักสูตร

     ๒.๑   วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ

     ๒.๒   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

             ๒.๒.๑  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาสังคมศาสตร์หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  แพทยศาสตรบัณฑิต  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

๒.๒.๒  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ หรือ ๗๕%

๒.๒.๓   มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

๒.๒.๔ ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย การสอน หรือการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เรื่องการพัฒนาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคอย่างจริงจัง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๒.๒.๕  ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๓.  โครงสร้างหลักสูตร

      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

Asst. Prof. Dr. Mark Stephan Felix(ประธานหลักสูตร)
ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร(เลขานุการหลักสูตร)
นางสาวศิริอร กลางสำโรง  (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (ภาคปกติ)
ชื่อปริญญา ศศ.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ณัฐณีย์  มีมนต์ (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

(หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาควิชาสังคมและสุขภาพ

ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:                      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

ภาษาอังกฤษ:                   Master of Arts Program in Medical and Public Health SocialSciences

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)

ชื่อย่อ   :   ศศ.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :   Master of Arts (Medical and Public Health Social Sciences)

ชื่อย่อ   :   M.A. (Medical and Public Health Social Sciences)

. วิชาเอก      :  ไม่มี

. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

๕.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๕.๑ นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

๕.๒ นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

๕.๓ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรของรัฐและเอกชนด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

๕.๔ นักประเมินผลด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

๖.  จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่นำองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์เน้นหนักทางด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ นโยบาย และกฎหมาย เป็นต้น  มาประยุกต์ใช้อธิบายสาเหตุและป้องกันสภาวะการเจ็บป่วย การบำรุงรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และระบบสุขภาพ เป็นหลักสูตรทีมีความร่วมมือและมีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่จะเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ให้กับนักศึกษา เพื่อให้มีคุณสมบัติระดับเดียวกับผู้ที่จบจากต่างประเทศ  ทั้งมีโครงการพานักศึกษาไปดูงานภายในและต่างประเทศทุกปี และมีโครงการสนับสนุนนักศึกษาไปศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือและนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

๑.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     ๑.๑ ปรัชญา ความสำคัญ ของหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางทฤษฎี และการวิจัย ทางสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้มหาบัณฑิตมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานด้านสุขภาพอย่างบูรณาการ สร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

     ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนมหาบัณฑิตตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้           

(๑) ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีทางวิชาการและวิชาชีพด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

(๒) มีความรู้ในหลักวิชาการทางสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข แสวงหาวิธีการพัฒนาด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

(๓)  วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน และสามารถดำเนินโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

(๔) มีความรับผิดชอบ และมีทักษะในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

(๕)  มีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารและการ

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

       ๑.๑ ระบบ    ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค

      ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    ไม่มี

      ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค    ไม่มี

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

ผศ.ดร.ณัฐณีย์  มีมนต์ (ประธานหลักสูตร)

อ.ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน (เลขานุการหลักสูตร)

นางรุ่งอรุณ สิงคลีประภา (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร

ภาควิชามนุษยศาสตร์

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา (ภาคปกติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนากับการพัฒนา)
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง (ประธานหลักสูตร)
ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน (เลขานุการหลักสูตร)
นางอรวรรณ  เอกเอื้อมณี (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท
 2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 3. การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทย
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางอรวรรณ เอกเอื้อมณี เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร โทรศัพท์ 02-800-2840-70 ต่อ 1401

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา ศศ.บ (จริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การ)
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.บุญวดี  มนตรีกุล ณ อยุธยา (ประธานหลักสูตร)
นางกิ่งกนก  เพชรสังข์ (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท
 2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 3. การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณกิ่งกนก เพชรสังข์ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ป.โท สาขา จริยศาสตร์ศึกษา โทรศัพท์ 02-800-2840-70 ต่อ 1402 หรือ kingkanok.pet@mahidol.ac.th

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร

ภาควิชาศึกษาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคปกติ)
ชื่อปริญญา
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.พราม อินพรม (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.พราม อินพรม         ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.เสาวลี  แก้วช่วย      เลขานุการหลักสูตร
นางสาววิจิตรา เชาวนะสุนทร (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.เสาวลี แก้วช่วย (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.เสาวลี   แก้วช่วย      ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.พราม    อินพรม        เลขานุการหลักสูตร
นางสาววิจิตรา เชาวนะสุนทร (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)
ชื่อปริญญา M.Ed.(Educational Management)
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.พสชนัน นิรมิตไชยนนท์ (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
รศ.ดร.พสชนัน นิรมิตไชยนนท์ (ประธานหลักสูตร)
รศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ (เลขานุการหลักสูตร)
นางธนวัน  ธงวรรณฉัตร (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

ภาควิชาสังคมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.สุภาภรณ์  สงค์ประชา (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.สุภาภรณ์  สงค์ประชา (ประธานหลักสูตร)
ผศ.ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์ (เลขาประจำหลักสูตร)
น.ส.ภานุการณ์  สนใจ (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท
 2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 3. การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

จุดเด่นของหลักสูตร

๑. เนื้อหาของหลักสูตรฯมุ่งเน้นเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหลักสูตรฯอื่นๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม ๒. วิธีการเรียนการสอนมุ่งเน้นการฝึกฝน เสริมสร้างประสบการณ์เพื่อให้ได้บุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีความเป็นมืออาชีพ ๓. รายวิชามีความทันสมัยต่อสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความอ่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีรายวิชาที่บูรณาการความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และการฝึกภาคสนามเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และความชำนาญ ๔. เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒
(๑) สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด) จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ข
(๑) สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (ตามที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกำหนด) จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) มีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ๑ ปี
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก ๒
หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- หัวหน้าส่วนงานด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

- นักวิจัยที่มีทักษะและความชำนาญการวิจัยด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

- นักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการต่าง ๆ

- บุคลากรทางการศึกษาด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (พิเศษ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.วนิพพล  มหาอาชา (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.วนิพพล  มหาอาชา (ประธานหลักสูตร)
อ.ดร.ธเนศ  เกษศิลป์ (เลขาประจำหลักสูตร)
น.ส.ภานุการณ์  สนใจ (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท
 2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 3. การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

จุดเด่นของหลักสูตร

เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย และแนวคิดเชิงลึกครอบคลุมศาสตร์ทางด้านนโยบาย สาธารณะและการจัดการภาครัฐ ซึ่งจะทำให้บัณฑิตพร้อมรับและก้าวนำการเปลี่ยนแปลงขององค์การและ สังคม มีทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และสามารถนำเอาหลักการทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาองค์การอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

- หลักสูตรภาคปกติ
 (๑) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒
    (๑.๑) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย (อยู่ระหว่างรอผล
การสอบภาคเรียนสุดท้าย) ในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา ในสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
    (๑.๒)	ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
    (๑.๓)	ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

- หลักสูตรภาคพิเศษ
 (๑) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒
   (๑.๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
   (๑.๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
   (๑.๓) มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ ปี โดยนับถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา
   (๑.๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ (๑.๒) และ (๑.๓) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
		     
(๒) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ข
   (๒.๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบัน อุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
    (๒.๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
    (๒.๓) มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ ปี โดยนับถึงวันรายงาน
ตัวเข้าศึกษา
    (๒.๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ (๒.๒) และ (๒.๓) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยที่มีทักษะและศักยภาพด้านการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ

- ผู้บริหาร ผู้นำทางด้านการบริหารในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

- นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงาน       
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน

- บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการเวชสารสนเทศ)
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา (ประธานหลักสูตร)
อ.ดร.อุดมสิทธิ์  จีรสิทธิ์กุล (เลขาประจำหลักสูตร)
นางน้ำอ้อย คำชื่น (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท
 2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 3. การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการและการประยุกต์ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการสารสนเทศทางการแพทย์ การจัดการด้านฐานข้อมูลทางการแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เวชระเบียน เวชสถิติ รหัสโรคและหัตถการ การสื่อสารข้อมูล และการวิจัยทางการแพทย์ มาใช้กับงาน ข้อมูลข่าวสาร งานเวชระเบียนและงานที่เกี่ยวข้องในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเวชระเบียน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
สารสนเทศทางการแพทย์ การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติสาธารณสุข สถิติ ชีวสถิติ
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมชีวเวช วิศวกรรมการแพทย์ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์และสาธารณสุข จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษา
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักบริหารงานด้านเวชระเบียน
 2. นักเวชสารสนเทศ
 3. นักวิจัยทางด้านเวชระเบียน เวชสถิติ และเวชสารสนเทศ
 4. ผู้ดูแลระบบรหัสมาตรฐานและฐานข้อมูลโรงพยาบาล
 5. ผู้ดูแลระบบ และเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์(EMR/EHR)
 6. บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านเวชสารสนเทศ หรือด้านเวชระเบียน
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (ภาคปกติและพิเศษ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
วิชาเอก
 • วิชาเอกการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
 • วิชาเอกการบริหารงานยุติธรรม
 • วิชาเอกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
 • วิชาเอกการควบคุมสังคม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • นักวิชาการอาชญาวิทยาในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระและองค์กรระหว่างประเทศ
 • นักวิชาการยุติธรรมในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม องค์กรอิสระและองค์กรระหว่างประเทศ
 • นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม องค์กรอิสระ และองค์กรระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมมีความรู้ทางวิชาการ วิจัย และวิเคราะห์องค์ความรู้ให้ครอบคลุมศาสตร์ด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ซึ่งทำให้มหาบัณฑิตพร้อมรับและก้าวนำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและสังคม มีทักษะในการเรียนรู้ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้
 • มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 • มีความรู้ สามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
 • มีการนำองค์ความรู้ด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมมาประยุกต์เพื่ออธิบายพฤติกรรมอาชญากรรม และปัญหางานยุติธรรม
 • มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามโดยจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลจากการวิจัยมาใช้  มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากตัวเลข และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
     (ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมคลิก)

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

รศ.ดร.ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี (ประธานหลักสูตร)
อ.ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์(เลขาหลักสูตร)
น.ส.ภานุการณ์  สนใจ (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติ)
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.กมลพร  สอนศรี (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
รศ.ดร.กมลพร  สอนศรี (ประธานหลักสูตร)นางน้ำอ้อย คำชื่น (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : – ไม่มี –
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท
 2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 3. การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ชื่อปริญญา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

จุดเด่นของหลักสูตร

เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย และแนวคิดเชิงลึกครอบคลุมศาสตร์ทางด้านนโยบาย สาธารณะและการจัดการภาครัฐ ซึ่งจะทำให้บัณฑิตพร้อมรับและก้าวนำการเปลี่ยนแปลงขององค์การและ สังคม มีทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และสามารถนำเอาหลักการทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาองค์การอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

- หลักสูตรภาคปกติ
 (๑) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒
    (๑.๑) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย (อยู่ระหว่างรอผล
การสอบภาคเรียนสุดท้าย) ในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา ในสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
    (๑.๒)	ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
    (๑.๓)	ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

- หลักสูตรภาคพิเศษ
 (๑) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒
   (๑.๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
   (๑.๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
   (๑.๓) มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ ปี โดยนับถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา
   (๑.๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ (๑.๒) และ (๑.๓) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
		     
(๒) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ข
   (๒.๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบัน อุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
    (๒.๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
    (๒.๓) มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ ปี โดยนับถึงวันรายงาน
ตัวเข้าศึกษา
    (๒.๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ (๒.๒) และ (๒.๓) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยที่มีทักษะและศักยภาพด้านการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ

- ผู้บริหาร ผู้นำทางด้านการบริหารในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

- นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงาน       
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน

- บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.กมลพร  สอนศรี (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
รศ.ดร.กมลพร  สอนศรี (ประธานหลักสูตร)นางน้ำอ้อย คำชื่น (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : – ไม่มี –
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท
 2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 3. การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
 2. เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
 3. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 4. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 442 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน : หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2555 (หลังเปิดสอน 1 ปี)
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

 1. นักวิจัยที่มีทักษะและศักยภาพด้านการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
 2. ผู้บริหารและผู้นำในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
 3. นักวิชาการ/ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่างๆ
 4. บุคลากรทางการศึกษาด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
X