หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก 2020-01-14T10:21:27+07:00

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติ
ชื่อปริญญา

Ph.D. (Health Social Science)

ประธานหลักสูตร

Asst. Prof. Dr. Mark Stephan Felix (ประธานหลักสูตร)

รายละเอียด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         :  มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาควิชาสังคมและสุขภาพ

ข้อมูลทั่วไป

๑.  ชื่อหลักสูตร

   ภาษาไทย  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

   ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in Health Social Science (International Program)

๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์สุขภาพ)

                             ชื่อย่อ   :  ปร.ด. (สังคมศาสตร์สุขภาพ)

          ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  :  Doctor of Philosophy (Health Social Science)

                             ชื่อย่อ   :  Ph.D. (Health Social Science)

.  วิชาเอก      :  ไม่มี

.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

        ๔.๑  แบบ ๑  ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์

     แบบ ๑.๑ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต

        ๔.๒  แบบ ๒ ศึกษารายวิชา และทำวิทยานิพนธ์

               แบบ ๒.๑ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต

              แบบ ๒.๒  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต

๕.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิชาการ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ด้านสังคมศาสตร์สุขภาพ

 • นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์สุขภาพ

 • นักวิเคราะห์นโยบายด้านสังคมศาสตร์สุขภาพ

 • นักพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชน

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

 

๑.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     ๑.๑  ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

             หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งผลิตนักวิชาการและนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพสูง มีกรอบความคิดในการทำงานในระดับภูมิภาคและนานาชาติ (Regional & Internatiดำเนินการประเมินonal Framework) ให้กับประเทศและภูมิภาคอาเซียน และมีฐานคิดเชิงทฤษฎีแบบข้ามสาขาวิชา (Trans-disciplinary) เพื่อการเตรียมพร้อมด้านวิชาการ กำลังคน และเครือข่ายการวิจัย เพื่อการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาค ที่จะติดตามมาจากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปี ๒๐๑๕ และการเปลี่ยนแปลงแผนที่ภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะเป็นกลไกในการสร้างสรรค์ และผลิตผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์สุขภาพในภูมิภาค เพื่อการตอบสนองและสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นพลังขับเคลื่อนทางวิชาการ (Critical Mass) และเป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายของนักสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติได้เข้มแข็งและลดช่องว่างทางสุขภาพระหว่างประเทศ  บนพื้นฐานของความมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจรรยาบรรณและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล

     ๑.๒  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

            เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้

๑.๒.๑  มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ และวิชาชีพทางสังคมศาสตร์สุขภาพ

๑.๒.๒  เป็นนักวิชาการและนักวิจัย มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในทฤษฎีทางสังคมศาสตร์สุขภาพและสามารถพัฒนาแนวคิดทฤษฎี สร้างทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านสังคมศาสตร์สุขภาพ

๑.๒.๓  วิเคราะห์ปัญหาด้านทางด้านสังคมศาสตร์สุขภาพ และสามารถประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ในเชิงบูรณาการเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

๑.๒.๔  มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ และมีภาวะผู้นำ

 ๑.๒.๕  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ศึกษา วิจัย การวิเคราะห์ตัวเลข และนำเสนอผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

Asst. Prof. Dr. Mark Stephan Felix (ประธานหลักสูตร)

ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร (เลขานุการหลักสูตร)

นางสาวศิริอร กลางสำโรง (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์และสุขภาพ)
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ณัฐณีย์  มีมนต์ (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            :   มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     :   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาควิชาสังคมและสุขภาพ

ข้อมูลทั่วไป

๑.  ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย        :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

     ภาษาอังกฤษ     :  Doctor of Philosophy Program in Medical and Public Health Social Sciences

๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)

                             ชื่อย่อ   :  ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)

         ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Medical and Public Health Social Sciences)

                            ชื่อย่อ   :  Ph.D. (Medical and Public Health Social Sciences)

๓.  วิชาเอก      :  ไม่มี

.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          ๔.๑ ผู้สำเร็จปริญญาตรี จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต

          ๔.๒ ผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ  จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๔๘  หน่วยกิต

          ๔.๓ ผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาอื่นๆ จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๕๔  หน่วยกิต

๕.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๕.๑  นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

๕.๒  นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

๕.๓  นักวิเคราะห์นโยบายด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

๕.๔  ผู้นำองค์กรด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

๕.๕  ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในระดับอุดมศึกษา

๖.  จุดเด่นของหลักสูตร

        เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่นำองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์เน้นหนักทางด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ นโยบาย และกฎหมาย เป็นต้น  มาประยุกต์ใช้อธิบายสาเหตุและป้องกันสภาวะการเจ็บป่วย การบำรุงรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และระบบสุขภาพ เป็นหลักสูตรทีมีความร่วมมือและมีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่จะเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ให้กับนักศึกษา เพื่อให้มีคุณสมบัติระดับเดียวกับผู้ที่จบจากต่างประเทศ  ทั้งมีโครงการพานักศึกษาไปดูงานภายในและต่างประเทศทุกปี และมีโครงการสนับสนุนนักศึกษาไปศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือและนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

 ๑.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     ๑.๑  ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีด้านสังคมศาสตร์ที่ประยุกต์กับการแพทย์และสาธารณสุขเชิงลึก มีความสามารถด้านการวิจัย สามารถประยุกต์หลักวิชาการสังคมศาสตร์ได้อย่างบูรณาการเพื่อการอธิบาย วิเคราะห์ ปัญหาสุขภาพ และสร้างความรู้ใหม่ทางด้านสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

      ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้

๑.๒.๑ มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ และวิชาชีพสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

๑.๒.๒ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทฤษฎีทางสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

๑.๒.๓ วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และสร้างความรู้ใหม่ทางสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม

๑.๒.๔ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ และมีภาวะผู้นำ

๑.๒.๕ เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตและนำเสนอผลงานวิชาการ

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

 ๑.  ระบบการจัดการศึกษา

     ๑.๑  ระบบ    ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค

     ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   ไม่มี

     ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   ไม่มี

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

ผศ.ดร.ณัฐณีย์  มีมนต์ (ประธานหลักสูตร)

อ.ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน (เลขานุการหลักสูตร)

นางรุ่งอรุณ  สิงคลีประภา (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร

ภาควิชามนุษยศาสตร์

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา ปร.ด. (จริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ)
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา  (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด  ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

ผศ.ดร.บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา (ประธานหลักสูตร)
นางกิ่งกนก เพชรสังข์ (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศาสนากับการพัฒนา
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ศาสนากับการพัฒนา)
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด  ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

รศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา (ประธานหลักสูตร)
ผศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ (เลขานุการหลักสูตร)
นางอรวรรณ เอกเอื้อมณี (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา)
ประธานหลักสูตร Lect.Dr.Mattia Salvini (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
Lect.Dr.Mattia Salvini (ประธานหลักสูตร)
Lect.Dr.Guiliano Giustarini (เลขานุการหลักสูตร)
น.ส.วทินา  วัชระรังษี (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

Responsible Unit 

 1. Department of Humanities, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University
 2. College of Religious Studies, Mahidol University
 3. Faculty of Graduate Studies, Mahidol University Rationale of the Programme Buddhist Studies
needs skilled scholars who are able to read and understand thoroughly Buddhist texts in their original Pali or Sanskrit and who are able to examine the relationship between Buddhist teachings, as they appear in the original texts, and modern society so as to preserve and propagate Buddhist
knowledge effectively. Given its rich and unique resource of unstudied and unedited Pali texts, Thailand needs people who can edit Buddhist texts critically, in the original Pali,
and translate them into English or other European languages in accordance with international academic standards. As well as specialising in Pali and Sanskrit literature, which are crucial for learning Buddhist doctrines, graduates of the PhD programme be able to adapt the teachings of the Buddha to other disciplines. They will thereby be able to explore the ability of Buddhist values to engage with modern society. In sum, graduates of this programme will be trained in depth in both Buddhism and research methodology so that they can reach the highest standard of teaching ability,research, and scholarly publications in both Thailand and the rest of the world. Philosophy of the Programme The PhD programme emphasises specialisation in the languages used to record the Buddha’s teachings and aims to produce text-based scholars who can conduct research work  that furthers the previous studies of other scholars and who can interpret and edit Buddhist texts in accordance with international standards. At the same time, the produced scholars will be able to understand the relation between Buddhist teachings as they appear in texts and modern society.
Objectives 
 1. To produce graduates who specialise in the languages used to record Buddha’s
 2. teachings and who are able to conduct research work in Buddhist Studies at an internationally recognised level.
 3. To produce leading scholars and researchers in Buddhism to adapt Buddhist teachings to the needs of modern society.
 4. To produce graduates who are trained in an ethical approach to research work.

ภาควิชาศึกษาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา (ภาคปกติ)
ชื่อปริญญา
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ (ประธานหลักสูตร)
อ.ดร. ศิวะพร ภู่พันธ์ (เลขานุการหลักสูตร)
น.ส.ศิริรักษ์ ปั่มแม่นปืน (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ (ประธานหลักสูตร)
รศ.ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล (เลขานุการหลักสูตร)
น.ส.ศิริรักษ์ ปั่มแม่นปืน (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)
ชื่อปริญญา D.Ed (Educational Management)
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ (ประธานหลักสูตร)
ผศ.ดร.พสชนัน นิรมิตไชยนนท์ (เลขานุการหลักสูตร)
นางธนวัน ธงวรรณฉัตร (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ชื่อปริญญา
ประธานหลักสูตร อ.ดร.วีร์ ระวัง (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
อ.ดร.วีร์  ระวัง (ประธานหลักสูตร)
น.ส.ศิริรักษ์ ปั่มแม่นปืน (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา (ภาคปกติ)
ชื่อปริญญา ปร.ด.(สาขาการจัดการกีฬา)
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด

อาชีพที่สามรถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
-นักบริหารจัดการการกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชน
-นักวิชาการด้านการจัดการกีฬาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
-นักวิจัยที่มีทักษะและศักยภาพสูงด้านการจัดการการกีฬาในการพัฒนาองค์กร

เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม(คลิกที่นี้)

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา (ประธานหลักสูตร)
ผศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด (เลขานุการหลักสูตร)
น.ส.วิจิตรา เชาวนะสุนทร (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา ปร.ด.(สาขาการจัดการกีฬา)
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด

อาชีพที่สามรถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
-นักบริหารจัดการการกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชน
-นักวิชาการด้านการจัดการกีฬาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
-นักวิจัยที่มีทักษะและศักยภาพสูงด้านการจัดการการกีฬาในการพัฒนาองค์กร

เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม(คลิกที่นี้)

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

ผศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด (ประธานหลักสูตร)
รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา (เลขานุการหลักสูตร)
น.ส.วิจิตรา เชาวนะสุนทร (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร

ภาควิชาสังคมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติ)
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
รศ.ดร.ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย (ประธานหลักสูตร)
รศ.ดร.นภเรณู  สัจจรักษ์ ธีระฐิติ (เลขาหลักสูตร)
น.ส.ตติยา พนมวัน ณ อยุธยา (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
 2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 3. การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

จุดเด่นของหลักสูตร

– มุ่งเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

– มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้จากภาคปฏิบัติสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางรัฐประศาสนศาสตร์

– มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการลดช่องว่างและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

 ๑.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโททุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการ
  อุดมศึกษาให้การรับรอง	
 ๒.ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยนสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
 ๓.มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหลังจบปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี 
  หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหารระดับต้น ระดับกลางและระดับสูงของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 ๔.ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษา
  ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนระดับสูง
 2. นักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 3. นักวิจัยที่มีทักษะและศักยภาพสูงด้านการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
 4. อาจารย์มหาวิทยาลัยด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 5. ผู้นำองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
รศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล(ประธานหลักสูตร)
รศ.ดร.นภเรณู  สัจจรักษ์ ธีระฐิติ (เลขาประจำหลักสูตร)
น.ส.ตติยา พนมวัน ณ อยุธยา (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
 2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 3. การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

จุดเด่นของหลักสูตร

– มุ่งเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

– มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้จากภาคปฏิบัติสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางรัฐประศาสนศาสตร์

– มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการลดช่องว่างและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

 ๑.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโททุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดม
  ศึกษาให้การรับรอง
 ๒.ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยนสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
 ๓.มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหลังจบปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี หรือ
  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหารระดับต้น ระดับกลางและระดับสูงของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 ๔.ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษา
  ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนระดับสูง
 2. นักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 3. นักวิจัยที่มีทักษะและศักยภาพสูงด้านการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
 4. อาจารย์มหาวิทยาลัยด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 5. ผู้นำองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม)
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ (รักษาการประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ (รักษาการประธานหลักสูตร)
รศ.ดร.พรรณชฎา  ศิริวรรณบุศย์ (เลขาประจำหลักสูตร)
น.ส.ตติยา พนมวัน ณ อยุธยา (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอกที่เปิดสอน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม จัดการสอนออกเป็น

 1. วิชาเอกอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (Criminology and Justice Administration)
 2. วิชาเอกอาชญาวิทยาและสังคม (Criminology and Society)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

 ๑.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ 
 ๒.มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 ๓.ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
   การคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :

ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2533 หลักสูตรปริญญาเอก ข้อ 7.2 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมี การทำวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้

นักศึกษา จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ทั้งนี้วิทยานิพนธ์แบบ (1) และ (2) จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นในการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหาร งานยุติธรรม และสังคม ทางคณะกรรมการประจำหลักสูตรจึงกำหนดจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ดังนี้

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อย กว่า 36 หน่วยกิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฑีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.คนางค์  คันธมธุรพจน์ (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.คนางค์  คันธมธุรพจน์ (ประธานหลักสูตร)
ผศ.ดร.สุภาภรณ์  สงค์ประชา (เลขาประจำหลักสูตร)
น.ส.ภานุการณ์ สนใจ (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : ไม่มี
วิชาเอก : ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร      :  ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  ๑.สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาใน สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
   สังคมวิทยา กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
  ๒.ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
  ๓.ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  ๔.ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของ
   ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รูปแบบของหลักสูตร

๑. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาเอก
๒. ภาษาที่ใช้  : ภาษาไทย
๓. การรับเข้าศึกษา  : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
๔. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
๕. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

๑. เป็นหลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑
๒. เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๓.

๔.

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักการการเปิดหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๔

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

๕. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่๕๓๓  เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๑. นักวิจัยที่มีทักษะ และศักยภาพในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

๒. นักวิชาการ  พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษาด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในสถาบันการศึกษา

๓. ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษา และหน่วยงานราชการด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร
X