หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก 2018-07-24T09:15:28+00:00

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติ
ชื่อปริญญา
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด  ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ (ประธานหลักสูตร)
Dr.Mark Stephan Felix (เลขานุการหลักสูตร)
นางสาวศิริอร กลางสำโรง (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์และสุขภาพ)
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.โธมัส กวาดามูช (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  -ผู้สำเร็จปริญญาตรี จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
  -ผู้สำเร็จปริญญาโท จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต

วิชาเอก : ไม่มี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 -นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์และสุขภาพ
 -นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์และสุขภาพ
 -นักวิเคราะห์นโยบายด้านสังคมศาสตร์และสุขภาพ
 -ผู้นำองค์กรด้านสังคมศาสตร์และสุขภาพ
 -ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สังคมศาสตร์และสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
(อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

รศ.ดร.พิมพ์วัลย์  บุญมงคล (ประธานหลักสูตร)
Lect.Dr.Thomas Guadamuz (เลขานุการหลักสูตร)
นางรุ่งอรุณ  ศิงคลีประภา (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร

ภาควิชามนุษยศาสตร์

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ)
ประธานหลักสูตร อ.ดร.บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา  (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด  ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

อ.ดร.บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา (ประธานหลักสูตร)
นางกิ่งกนก เพชรสังข์ (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศาสนากับการพัฒนา
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ศาสนากับการพัฒนา)
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด  ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

รศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา (ประธานหลักสูตร)
อ.ดร.อณัส  อมาตยกุล (เลขานุการหลักสูตร)
นางอรวรรณ เอกเอื้อมณี (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา)
ประธานหลักสูตร Lect.Dr.Mattia Salvini (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
Lect.Dr.Mattia Salvini (ประธานหลักสูตร)
Lecturer Dr.Guiliano Giustarini (เลขานุการหลักสูตร)
น.ส.วทินา  วัชระรังสี (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

Responsible Unit 

 1. Department of Humanities, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University
 2. College of Religious Studies, Mahidol University
 3. Faculty of Graduate Studies, Mahidol University Rationale of the Programme Buddhist Studies
needs skilled scholars who are able to read and understand thoroughly Buddhist texts in their original Pali or Sanskrit and who are able to examine the relationship between Buddhist teachings, as they appear in the original texts, and modern society so as to preserve and propagate Buddhist
knowledge effectively. Given its rich and unique resource of unstudied and unedited Pali texts, Thailand needs people who can edit Buddhist texts critically, in the original Pali,
and translate them into English or other European languages in accordance with international academic standards. As well as specialising in Pali and Sanskrit literature, which are crucial for learning Buddhist doctrines, graduates of the PhD programme be able to adapt the teachings of the Buddha to other disciplines. They will thereby be able to explore the ability of Buddhist values to engage with modern society. In sum, graduates of this programme will be trained in depth in both Buddhism and research methodology so that they can reach the highest standard of teaching ability,research, and scholarly publications in both Thailand and the rest of the world. Philosophy of the Programme The PhD programme emphasises specialisation in the languages used to record the Buddha’s teachings and aims to produce text-based scholars who can conduct research work  that furthers the previous studies of other scholars and who can interpret and edit Buddhist texts in accordance with international standards. At the same time, the produced scholars will be able to understand the relation between Buddhist teachings as they appear in texts and modern society.
Objectives 
 1. To produce graduates who specialise in the languages used to record Buddha’s
 2. teachings and who are able to conduct research work in Buddhist Studies at an internationally recognised level.
 3. To produce leading scholars and researchers in Buddhism to adapt Buddhist teachings to the needs of modern society.
 4. To produce graduates who are trained in an ethical approach to research work.

ภาควิชาศึกษาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา
ชื่อปริญญา
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ (ประธานหลักสูตร)
อ.ดร. จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร (เลขานุการหลักสูตร)
น.ส.ศิริรักษ์ ปั่มแม่นปืน (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)
ชื่อปริญญา
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ (ประธานหลักสูตร)
ผศ.ดร.พสชนัน นิรมิตไชยนนท์ (เลขานุการหลักสูตร)
นางธนวัน ธงวรรณฉัตร (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ชื่อปริญญา
ประธานหลักสูตร อ.ดร.วีร์ ระวัง (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
อ.ดร.วีร์  ระวัง (ประธานหลักสูตร)
อ.ดร.ธัศษณพัฒน์  ปานพรม (เลขานุการหลักสูตร)
น.ส.ศิริรักษ์ ปั่มแม่นปืน (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา
ชื่อปริญญา
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสะอาด (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด

อาชีพที่สามรถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
-นักบริหารจัดการการกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชน
-นักวิชาการด้านการจัดการกีฬาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
-นักวิจัยที่มีทักษะและศักยภาพสูงด้านการจัดการการกีฬาในการพัฒนาองค์กร

เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม(คลิกที่นี้)

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

ผศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสะอาด (ประธานหลักสูตร)
ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์ (เลขานุการหลักสูตร)
น.ส.วิจิตรา เชาวนะสุนทร (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร

ภาควิชาสังคมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
รศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล(ประธานหลักสูตร)
รศ.ดร.นภเรณู  สัจจรักษ์ ธีระฐิติ (เลขาประจำหลักสูตร)
นางพรพิมล อุปะสัมปะกิจ (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
 2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 3. การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 1. เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
 2. เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
 3. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
 4. สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่๔๓9 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน :

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา ๒๕๕๖ (หลังเปิดสอน ๓ ปี)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนระดับสูง
 2. นักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 3. นักวิจัยที่มีทักษะและศักยภาพสูงด้านการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
 4. อาจารย์มหาวิทยาลัยด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 5. ผู้นำองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติ)
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
รศ.ดร.ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย (ประธานหลักสูตร)
รศ.ดร.นภเรณู  สัจจรักษ์ ธีระฐิติ (เลขาหลักสูตร)
นางพรพิมล อุปะสัมปะกิจ (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
 2. ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 3. การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 1. เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
 2. เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
 3. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
 4. สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่๔๓9 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน :

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา ๒๕๕๖ (หลังเปิดสอน ๓ ปี)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนระดับสูง
 2. นักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 3. นักวิจัยที่มีทักษะและศักยภาพสูงด้านการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
 4. อาจารย์มหาวิทยาลัยด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
 5. ผู้นำองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม)
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ (รักษาการประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ (รักษาการประธานหลักสูตร)
ผศ.ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ (เลขาประจำหลักสูตร)
นางพรพิมล อุปะสัมปกิจ (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอกที่เปิดสอน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม จัดการสอนออกเป็น

 1. วิชาเอกอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (Criminology and Justice Administration)
 2. วิชาเอกอาชญาวิทยาและสังคม (Criminology and Society)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :

ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2533 หลักสูตรปริญญาเอก ข้อ 7.2 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมี การทำวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้

นักศึกษา จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ทั้งนี้วิทยานิพนธ์แบบ (1) และ (2) จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นในการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหาร งานยุติธรรม และสังคม ทางคณะกรรมการประจำหลักสูตรจึงกำหนดจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ดังนี้

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อย กว่า 36 หน่วยกิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฑีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.คนางค์  คันธมธุรพจน์ (ประธานหลักสูตร)
รายละเอียด
ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.คนางค์  คันธมธุรพจน์ (ประธานหลักสูตร)
อ.ดร.สุภาภรณ์  สงค์ประชา (เลขาประจำหลักสูตร)
นางพรพิมล อุปะสัมปกิจ (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
วิชาเอก : ไม่มี
วิชาเอก : ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร      :  ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

๑. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาเอก
๒. ภาษาที่ใช้  : ภาษาไทย
๓. การรับเข้าศึกษา  : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
๔. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
๕. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

๑. เป็นหลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑
๒. เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๓.

๔.

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักการการเปิดหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๔

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

๕. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่๕๓๓  เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๑. นักวิจัยที่มีทักษะ และศักยภาพในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

๒. นักวิชาการ  พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษาด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในสถาบันการศึกษา

๓. ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษา และหน่วยงานราชการด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร
X