หนังสือ/ตำรา/คู่มือ

หนังสือ/ตำรา/คู่มือ 2017-12-18T10:37:20+07:00
การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อเสริมพลังชุมชน (ปาฐกถา อุทัยดุลยเกษม ครั้งที่ 8)
การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อเสริมพลังชุมชน (ปาฐกถา อุทัยดุลยเกษม ครั้งที่ 8)
ผู้แต่ง : เนาวรัตน์ พลายน้อย สมศรี ศิริขวัญชัย และจตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
ปี : 2554
จำนวนหน้า : 33
ราคา : 60 บาท
รายงานประจำปี_2549
รายงานประจำปี_2549
ผู้แต่ง :
ปี :
จำนวนหน้า :
ราคา : บาท
รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2554
ผู้แต่ง :
ปี :
จำนวนหน้า :
ราคา : บาท
แผนที่ข้อมูลทุนทางสังคม
แผนที่ข้อมูลทุนทางสังคม
ผู้แต่ง : ไพรัช บวรสมพงษ์
ปี : 2552
จำนวนหน้า : 35
ราคา : 50 บาท
นี่แหละ…คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไอน์สไตน์ให้ฉลาดและมีความสุข
นี่แหละ…คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไอน์สไตน์ให้ฉลาดและมีความสุข
ผู้แต่ง : ดร.สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์
ปี : 2555
จำนวนหน้า : 200
ราคา : 175 บาท
เวชระเบียน
เวชระเบียน
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. แสงเทียน อยู่เถา
ปี : 2556
จำนวนหน้า : 187
ราคา : 187 บาท
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เล่มใหม่ล่าสุด)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เล่มใหม่ล่าสุด)
ผู้แต่ง : เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
ปี : 2555
จำนวนหน้า : 390
ราคา : 250  บาท
เครือข่าย: กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาอย่างบูรณาการเชิงพื้นที่
เครือข่าย: กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาอย่างบูรณาการเชิงพื้นที่
ผู้แต่ง : ประภาพรรณ อุ่นอบ
ปี : 2552
จำนวนหน้า : 81
ราคา : 51 บาท
ศิลปะกับชีวิต: ประสบการณ์การใช้กระบวนการศิลปะเพื่อเยียวยาเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี (ปาฐกถา อุทัยดุลยเกษม ครั้งที่ 7)
ศิลปะกับชีวิต: ประสบการณ์การใช้กระบวนการศิลปะเพื่อเยียวยาเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี (ปาฐกถา อุทัยดุลยเกษม ครั้งที่ 7)
ผู้แต่ง : ปาฐกถา อุทัยดุลยเกษม
ปี : 2553
จำนวนหน้า : 50
ราคา : 60 บาท
วีดีทัศน์: การประเมินการเสริมพลัง
วีดีทัศน์: การประเมินการเสริมพลัง
ผู้แต่ง : ธีรเดช ฉายอรุณ
ปี :
จำนวนหน้า :
ราคา : 60 บาท
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
ผู้แต่ง : บรรณาธิการ เชษฐ รชดาพรรณาธกล
ปี : 2554
จำนวนหน้า : 266
ราคา : บาท
พลังแห่งการศึกษาเพื่อสังคมไทย
พลังแห่งการศึกษาเพื่อสังคมไทย
ผู้แต่ง : ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี : 2553
จำนวนหน้า : 495
ราคา : 200 บาท
พรมแดนแห่งความรู้: การวิจัยเชิงพื้นที่ด้านกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพประชากร
พรมแดนแห่งความรู้: การวิจัยเชิงพื้นที่ด้านกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพประชากร
ผู้แต่ง : บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประชากรศึกษา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี : 2552
จำนวนหน้า : 157
ราคา : 50 บาท
ปรารมภ์ว่าด้วยการศึกษาไทย รวมบทความ ดร.อุทัย ดุลยเกษม
ปรารมภ์ว่าด้วยการศึกษาไทย รวมบทความ ดร.อุทัย ดุลยเกษม
ผู้แต่ง : ดร.อุทัย ดุลยเกษม,เนาวรัตน์ พลายน้อย และสมศรี ศิริขวัญชัย (บรรณาธิการ)
ปี : 2553
จำนวนหน้า : 209
ราคา : 170 บาท
X