ข่าวทุน-รางวัล

ข่าวทุน-รางวัล 2017-12-20T08:20:21+07:00

กำหนดสัมภาษณ์คัดเลือกทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศด้วยตนเอง สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562(MU-SH Backpack Scholarship 2019)

กำหนดสัมภาษณ์คัดเลือก ทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศด้วยตนเอง สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (MU-SH Backpack Scholarship 2019) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศกำหนดสัมภาษณ์คัดเลือกทุนโครงการ MU-SH Backpack Scholarship 2019 ดังนี้ วันสัมภาษณ์: วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา: 09.00-12.00 น. สถานที่: ห้องประชุมกันภัยมหิดล ชั้น 1 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทีมผู้เข้าสัมภาษณ์ให้ส่งผู้แทนเข้ารับการสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 ท่าน และกรรมการใช้เวลาสัมภาษณ์กลุ่มละ 10 นาที **********************โปรดตรวจสอบรายชื่อตามไฟล์แนบมานี้******************

มิถุนายน 17th, 2019|

ข่าวประชาสัมพันธ์ “เรื่องทุนวิจัย”

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนวิจัย ข่าวที่ 1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ตามที่กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการประเพณี ครั้งที่ 20 เรื่อง “Ocean Governance: The agenda for the future of Thailand” สทุราภิบาล: ทิศทางอนาคตไทย ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง www.4institute.mavy.mi.th ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2561   ข่าวที่ 2 ด้วยมูลนิธิการศกึษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัคคแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Progr4am (TVS) จำนวน 3 ทุน สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยชั้นสูง เพื่อทำการวิจัยและบรรยายทางวิชาการ เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทที่ 2 ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน เพื่อทำงานวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภที่ 3 ทุน Fulbright U.S. ASEAN Visiting Scholarship Program (USAS) จำนวน 2 ทุน สำหรับอาจารย์ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานราชการ นักวิจัยชั้นแนวหน้า หรือผุ้ที่ทำงานองค์กร/หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาลเพื่อทำงานวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริการ เป็นระยะเวลา 3-4 เดือน ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ผู้สนใจสามารถศึกษาและสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้ที่ www.fulbrightthai.org ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561     ข่าวที่ 3 ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม ได้ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อยกระดับอุดสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผู้สนใจสามารถ download รายละเอียดและแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ  (Concept Proposal) ได้ที่ http://goo.gl/7hh9NG กำหนดส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และขอให้ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการมายังกองบริหารงานวิจัยเพื่อเสนอรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยลงนามในหนังสือนำส่ง ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561   ข่าวที่ 4 ด้วยแหล่งุทน Newton Fund เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ทุน 2 ประเภท ได้แก่ 1) Newton Mobility Grants 2018-19 รอบ 2 เพื่อให้การสนับสนุนนักวิจัยรุ่นหใม่ (จบปริญญาเอก 0-5 ปี) 2) Newton Advenced Fellowship 2018 รอบ 2 เพื่อให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยที่จอบปริญญาเอกมาไม่เกิน 15 ปี ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2561 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.britac.ac.uk/funding-opportunities   ข่าวที่ 5 ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดให้มีการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำทุนวิจัยจาก The Sumitomo Foundation ให้แก่ นักวิจัย อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี [...]

สิงหาคม 14th, 2018|

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์  "เรื่องทุนวิจัย" ข่าวที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All : Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561 ทางเว็บไซต์ www.psued.org พร้อมทั้งขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-9211 โทรสาร 0-7428-9228 e-mail : wilailuck.p@psu.ac.th หรือ www.psued.org ข่าวที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริและความมั่นคง และนำสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารข้อเสนอโครงการผ่านกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561   ข่าวที่ 3 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ “Environmental Change and Management in Disruptive Age” ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ทางอีเมล์ nida.c@.nida.ac.th และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://gseda.nida.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวนิดา ชัยชิตาทร โทร. 02-727-3798   ข่าวที่ 4 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครทุนประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสนันสนุนการวิจัยและพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทย และเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศอย่างครบวงจร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ funding.nvi.go.th หรือ โทร. 02-580-9729-31 และโปรดส่งเอกสารการขอรับทุนไปยังกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561   ข่าวที่ 5 มหาวิทยาลัยเกริก กำหนดจัดงาน “การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561” ภายใต้หัวห้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ” ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งพร้อมระบุ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อ มาที่สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก โทร. 02-552-3500-9, 02-970-5820 ต่อ 210, 228 โทรสาร 02-552-3513 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Krirk.ac.th ข่าวที่ 6 มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการ Thailand Quality Conderence & The 19th Symposium on TQM-Best Practices in [...]

สิงหาคม 14th, 2018|

January Session in Japanese Studies ของ Sophia University

ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรระยะสั้น January Session in Japanese Studies ของ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2561     นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถศึกษาคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบและที่เว็บไซต์ http://www.sophia-summer.jp/index.html  และสามารถส่งเอกสารใบสมัครได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 20th, 2017|

Sophia University Exchange Program Spring 2018

ประชาสัมพันธ์โครงการ Sophia University Exchange Program Spring 2018 ประเทศญี่ปุ่น แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมดครงการแลกเปลี่ยนช่วงเดือน เมษายน - กรกฏาคม 2561     คุณสมบัติ        - เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 ขั้นไปและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ถือสัญชาติไทย        - มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป        - สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 79/ TOEFL-ITP 550/ IELTS 6.0/ TOEIC 730 หรือผลการสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N1        - สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 100/ TOEFL-ITP 600/ IELTS 7.0/ TOEIC 870 หรือผลการสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N1     หากนักศึกษาท่านใดสนใจ  ขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแนบมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อดำนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป"

ตุลาคม 17th, 2017|

โครงการ Kumamoto University 2018 Spring Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประชาสัมพันธ์โครงการ Kumamoto University 2018 Spring Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ     1. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น หัวข้อ "Japanese and Japanese Culture" ระหว่างวันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2561 (10วัน) ค่าใช้จ่าย 80,000 JPY ไม่รวมค่าเดินทางและค่าอาหาร    2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ หัวข้อ "Groundwater System and Environmental Sustainability" ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2561 (10วัน) ค่าใช้จ่าย 80,000 JPY ไม่รวมค่าเดินทางและค่าอาหาร    นักศึกษาไทยที่สนใจขอทุน Jasso ในการเข้าร่วมโครงการ เฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะต้องมีผลการเรียน 2.30 จาก scale 3.00 รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์)     ทั้งนี้ คุณสมบัติของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลการสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT N3 และผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS 5 ขึ้นไป     หากนักศึกษาท่านใดสนใจ  ขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เพื่อดำนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป"

ตุลาคม 17th, 2017|
X