ข่าวทุน-รางวัล

ข่าวทุน-รางวัล 2017-12-20T08:20:21+07:00

Sophia University Exchange Program Spring 2018

ประชาสัมพันธ์โครงการ Sophia University Exchange Program Spring 2018 ประเทศญี่ปุ่น แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมดครงการแลกเปลี่ยนช่วงเดือน เมษายน - กรกฏาคม 2561     คุณสมบัติ        - เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 ขั้นไปและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ถือสัญชาติไทย        - มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป        - สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 79/ TOEFL-ITP 550/ IELTS 6.0/ TOEIC 730 หรือผลการสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N1        - สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 100/ TOEFL-ITP 600/ IELTS 7.0/ TOEIC 870 หรือผลการสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N1     หากนักศึกษาท่านใดสนใจ  ขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแนบมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อดำนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป"

ตุลาคม 17th, 2017|

โครงการ Kumamoto University 2018 Spring Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประชาสัมพันธ์โครงการ Kumamoto University 2018 Spring Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ     1. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น หัวข้อ "Japanese and Japanese Culture" ระหว่างวันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2561 (10วัน) ค่าใช้จ่าย 80,000 JPY ไม่รวมค่าเดินทางและค่าอาหาร    2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ หัวข้อ "Groundwater System and Environmental Sustainability" ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2561 (10วัน) ค่าใช้จ่าย 80,000 JPY ไม่รวมค่าเดินทางและค่าอาหาร    นักศึกษาไทยที่สนใจขอทุน Jasso ในการเข้าร่วมโครงการ เฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะต้องมีผลการเรียน 2.30 จาก scale 3.00 รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์)     ทั้งนี้ คุณสมบัติของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลการสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT N3 และผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS 5 ขึ้นไป     หากนักศึกษาท่านใดสนใจ  ขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เพื่อดำนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป"

ตุลาคม 17th, 2017|

ประชาสัมพันธ์ จาก ASEA-UNINET Head Office

ประชาสัมพันธ์ จาก ASEA-UNINET Head Office แจ้งเรื่อง Universitas Indonesia (UI)  เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ราย (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)  เข้าร่วม ASEA-UNINET Student Week 2017 หัวข้อ Sustainable Development: A Multidisciplinary Approach ระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2560     ทั้งนี้ UI จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อจาก ASEA-UNINET member universities ดังนี้     คนที่ 1: ได้รับยกเว้นค่า program fee และได้รับสนับสนุนค่าที่พัก     คนที่ 2: ได้รับสนับสนุนค่าที่พัก (ต้องจ่ายค่า program fee ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)     หากนักศึกษาท่านใดสนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อดำนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป"

ตุลาคม 6th, 2017|

Hokkaido University Short Term Exchange Program (HUSTEP) – Spring 2018 และ Special Research Student (SRS)

1. โครงการ Hokkaido University Short Term Exchange Program (HUSTEP) - Spring 2018 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือน เมษายน - สิงหาคม 2561 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 79 หรือ IELTS 6.5 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oia.hokudai.ac.jp                นักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ขอให้ส่งTransript และผลสอบภาษาอังฤษ มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เพื่อขอรับ Password สำหรับดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ที่กองวิเทศสัมพันธ์ต่อไป             2.  โครงการ Special Research Student (SRS) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประสงค์เดินทางไปทำวิจัยเป็นเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี ที่ Research Centers ณ Hokkaido University  (ช่วงระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2561 หรือ เมษายน 2561  - มีนาคม 2562)                 ทั้งนี้ นักศึกษาท่านใดสนใจ ขอให้ส่งเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เพื่อเสนอชื่อผ่านส่วนงานไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป"

กันยายน 26th, 2017|
X