ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 2017-12-20T08:27:09+07:00

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 2563

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2563 เข้าตรวจประเมินคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรองศาสตราจารย์ชวลิต วงศ์เอกเป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์แลมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงาน ส่วนในวันที่สองการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวทางปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในกรพัฒนา โดยในปีนี้ด้านกระบวนการและผลลัพธ์ได้คะแนนดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กรกฎาคม 2nd, 2020|

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (Online MU AUN-QA Assessment) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคัมภีร์พุทธศาสนา

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศสาตร์ ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (Online MU AUN-QA Assessment) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคัมภีร์พุทธศาสนา . โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ AUN-QA ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ในช่วงพิธีเปิดการตรวจประเมินฯ AUN-QA

มิถุนายน 25th, 2020|

(AUN-QA (Online MU AUN-QA Assessment) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศสาตร์ ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ (AUN-QA (Online MU AUN-QA Assessment) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา . โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ AUN-QA ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ในช่วงพิธีเปิดการตรวจประเมินฯ AUN-QA

มิถุนายน 25th, 2020|

การประชุมเข้าร่วมหารือความแลกเปลี่ยนกับ Research Center of Thai Studies, Guiyang University, Republic of China ผ่านโปรแกรม Skype

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร Dr.YaoPIng Liu , Deputy Director of Center for China and Globalizing Asia Studies ได้เข้าร่วมหารือความแลกเปลี่ยนกับ Research Center of Thai Studies, Guiyang University, Republic of China ผ่านโปรแกรม Skype ในการนี้ได้มีการลงนามในความร่วมมือระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กับ Research Center of Thai Studies, Guiyang University จากการหารือครั้งนี้มีประเด็นความร่วมมือที่มีความเป็นไปได้และน่าสนใจในหลายประเด็น โดยจะเป็นการขับเคลื่อนการทำวิจัยร่วมกันผ่าน Center for Chinese Studies and Globalizing Asia รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ระหว่างสองสถาบันต่อไป

มิถุนายน 25th, 2020|

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

มิถุนายน 22nd, 2020|

ประกาศ รับสมัครอาจารย์สาขาประชากร ภาคศึกษาศาสตร์

ประกาศ รับสมัครสาขาประชากร ภาคศึกษา

มิถุนายน 16th, 2020|
X