ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 2017-12-20T08:27:09+07:00

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี ภู่ขาว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี ภู่ขาว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป Congratulations Assistant Professor Dr. Darunee Phukao on her appointment as the Head of Department of Department of Society and Health, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University, commencing on 17th February 2021

มีนาคม 4th, 2021|

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) และจัดทำแผนพัฒนา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) และจัดทำแผนพัฒนา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อหารือและแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น (EdPEx) และการนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ร่วมกันของ ผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยต่างๆ ภายในคณะฯ โดยจัดขึ้นในวันที่ 2 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ

มีนาคม 4th, 2021|

(PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ ตามข้อตลงในปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ธันวาคม 30th, 2020|

การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต (Flexible Education and Credit Bank System)

การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต (Flexible Education and Credit Bank System) วันที่ 22 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจาย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรจากกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมหารือและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต (Flexible Education and Credit Bank System) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและปรับเปลี่ยนทักษาให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้รับการต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ในการเข้าร่วมหารือแนวทางในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ธันวาคม 22nd, 2020|

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒินันท์ กันทะเตียน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์

ธันวาคม 17th, 2020|

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดงานเนื่องในโอกาสสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 51 ปี

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดงานเนื่องในโอกาสสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 51 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารได้ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ พระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง จากนั้นเป็นพิธีตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ณ ลานสังคมธรรม และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ธันวาคม 16th, 2020|
X