ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 2017-12-20T08:27:09+00:00

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการการทำงานและสนับสนุนความก้าวหน้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพของสายสนับสนุนขึ้น

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการการทำงานและสนับสนุนความก้าวหน้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพของสายสนับสนุนขึ้น โดยจัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง เพื่อให้ความ [...]

พฤษภาคม 14th, 2019|

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ ได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำและจริยธรรมของผู้บริหารการกีฬา”

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำและจริยธรรมของผู้บริหารการกีฬา" ขึ้น ณ ห้องประชุมภา [...]

พฤษภาคม 14th, 2019|

“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่24)”

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่24)" รองศาสตราจารย์ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี ได้เป็นประธาน และกล่าวโอวาทให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิช [...]

พฤษภาคม 14th, 2019|

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการการทำงานและสนับสนุนความก้าวหน้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพของสายสนับสนุนขึ้น

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการการทำงานและสนับสนุนความก้าวหน้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพของสายสนับสนุนขึ้น โดยจัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง เพื่อให้ความ [...]

พฤษภาคม 14th, 2019|

กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 ปีการศึกษา 2562 เอกสารแนบ : 1.รายละเอียดสอบสัมภาษณ์ รอบ 3    2. แบบฟอร์มตรวจร่างกาย  3.ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [...]

พฤษภาคม 9th, 2019|

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัคร “ทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศด้วยตนเองสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา” ปีงบประมาณ 2562

ประกาศ!!! คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัคร “ทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศด้วยตนเองสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา” ปีง [...]

พฤษภาคม 9th, 2019|
X