ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 2017-12-20T08:27:09+07:00

ประกาศจากทางมหาวิทยาลัย สำหรับการสื่อสารภายใน

มีนาคม 16th, 2020|

คู่มือการใช้งานระบบ Webex Meeting

คู่มือการใช้งาน การจัดการเรียนการสอนโดยระบบการสอนทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดการสอนบรรยายหรือสาธิตแบบถ่ายทอดสด (Webex) -Cisco Webex Meeting-Manual -install Webex -Register

มีนาคม 13th, 2020|

พิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ Short-term Research Capacity Building Program

วันที่ 13 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ Short-term Research Capacity Building Program ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการดังกล่าวมีการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2562 – 15 มีนาคม 2563 มีนักศึกษาปริญญาโท-เอก จาก College of Literature and Journalism, Sichuan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน โดยเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพทางการวิจัยและเรียนรู้เกี่ยวกับ ประเด็นทางด้านนิเทศศาสตร์ในมิติต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทย

มีนาคม 13th, 2020|

กิจกรรม “หน้ากากอนามัย เพื่อสุขภาพและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ”

วันที่ 12 มีนาคม 2563 หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม "หน้ากากอนามัย เพื่อสุขภาพและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ" ขึ้นภายใต้โครงการลานสังคมธรรม ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดลและห้องดาวเรือง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมหน้ากากอนามัยเพื่อสุขภาพ มีอาจารย์ ดร.ธเนศ เกษศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ นายเสรี อัชฌาวงศกร และนางธนภรณ์ อัชฌาวงศกร เป็นวิทยากร และกิจกรรมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีร้อยเอก ด.ร.นพ.ประศักดิ์ สันติภาพ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้

มีนาคม 12th, 2020|
X