ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 2017-12-20T08:27:09+00:00

การอบรมการใช้โปรแกรม LATEX เพื่อพัฒนาเอกสารทางวิชาการ (วิทยานิพนธ์ บทความ รายงาน ฯลฯ)

วันที่ 7 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีศรชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "การอบรมการใช้โปรแกรม LATEX เพื่อพัฒนาเอกสารทางวิชาการ (วิทยา [...]

กันยายน 28th, 2018|

“Chinese Philosophy Applied in Thai Society”

วันที่ 5 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล รองคณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ ไ [...]

กันยายน 28th, 2018|

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2561: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2561: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันที่10-11 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ [...]

กรกฎาคม 11th, 2018|

“การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA “

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA " โดยมี รศ.ดร.กัญญดา อนุ [...]

กรกฎาคม 9th, 2018|
X