ประกาศ

ประกาศ 2017-12-20T08:25:17+07:00

ประกาศรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาเวชระเบียนเทียบโอน ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน (รับตรงโดยคณะ) ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ก.พ.65 - วันศุกร์ที่ 22 เม.ย.65 (จำนวนเปิดรับ 10 คน) คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางสาขาเวชระเบียน/เวชสถิติ หรือเทียบเท่าอนุปริญญา โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 2 กรณีจบสาขาอื่นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเวชระเบียนอย่างน้อย 1 ปี 3 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในประกาศรับสมัคร และดาวน์โหลดใบรับสมัคร แบบฟอร์มตรวจร่างกายได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Tiv-v8GeQTtz-alwxD6TMqRxyYaojOvwhttp://www.sh.mahidol.ac.th

กุมภาพันธ์ 8th, 2022|

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ รักชาติเจริญ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ รักชาติเจริญ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชานโยบายสาธารณะ Congratulations Assoc.Prof. Dr. Krish Rugchatjaroen on the academic promotion to Associate Professor in the Public Administration, Sub-Disciplines of Public Policies

กุมภาพันธ์ 8th, 2022|

ประกาศรับสมัครบุคลากร (ตำแหน่งอาจารย์)

ประกาศ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ตามเอกสารแนบนี้)

มกราคม 28th, 2022|

หัวข้อ “An Online International Conference on Digitally-Aided Mobilities in the Post – Pandemic Asian Context”

หัวข้อ “An Online International Conference on Digitally-Aided Mobilities in the Post – Pandemic Asian Context” คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ the National Institute of Technology, Silchar, India ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ ร่วมส่งบทคัดย่อ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ (ผ่านระบบออนไลน์) เรื่อง “An Online International Conference on Digitally-Aided Mobilities in the Post – Pandemic Asian Context” ในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมและส่งบทคัดย่อได้ที่ https://qrgo.page.link/WHqEs หรือscan QR Code ที่ปรากฎบนโปสเตอร์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางณภาส์ณัฐ คงคารัตน์ Email: naphanat.kon@mahidol.edu หรือ shmu.nits@gmail.com Call for papers An Online International Conference on Digitally-Aided Mobilities in the Post – Pandemic Asian Context – Open for Registration Now On behalf of the Organizing Committee, we are honored to invite you to an Online International Conference on Digitally-Aided Mobilities in the Post – Pandemic Asian Context, which will be held on May 19-20, 2022. This conference is the 1st international interdisciplinary joint conference by Faculty of Social Sciences and Humanities, Thailand and Prof. Dr. Avishek Ray from the National Institute of Technology Silchar, India, who has been twice awarded visiting professorship at Mahidol University. This conference seeks to examine the evolving nature of urban spatialities in the context of post-pandemic Asian cities and how it leverages digital infrastructures. Professors and students are welcomed to the conference [...]

พฤศจิกายน 17th, 2021|

ประกาศ ขอขยายเวลารับสมัครภาควิชาศึกษาศาสตร์ นานาชาติ

ประกาศ ขอขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขานานาชาติ

กรกฎาคม 8th, 2021|

ประกาศขยายการรับสมัครงาน ประจำสาขาเวชระเบียน

คลิกเพื่อโหลดเอกสาร

พฤษภาคม 28th, 2021|
X