Research

Research 2018-02-12T03:55:59+00:00

รายการงานวิจัย

Title Download
Thailand’s universal coverage scheme and its impact on health-seeking behavior
  0 files      114 downloads
Download
โครงการการศึกษาภูมิคุ้มกันทางใจในกลุ่มนักเรียนสายอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร
  0 files      196 downloads
Download
การศึกษาแบบแผนพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของเยาวชนในปารตี้ยา
  0 files      266 downloads
Download
การวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย
  0 files      185 downloads
Download
การดำรงชีพอย่างยั่งยืนของคนพิการทางการเห็น
  0 files      120 downloads
Download
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาคมในการจัดการปัญหาความรุนแรงที่กระทำต่อผู้หญิงและเด็ก
  0 files      120 downloads
Download
เพศวิถีของวัยรุ่นไทยในชนบทอีสาน
  0 files      181 downloads
Download
วิจัยและส่งเสริมวัดเพื่อการพัฒนาการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมกรณีศึกษาวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
  0 files      51 downloads
Download
ผู้อพยพหญิงพม่าในเมืองไทยกับการข้ามพรมแดนสู่งานค้าบริการทางเพศ
  0 files      91 downloads
Download
โครงการพัฒนาและจัดทำตัวชี้วัดผลงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  0 files      65 downloads
Download
การพัฒนาการสื่อสารเพื่อการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชนสะมะแก ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
  0 files      33 downloads
Download
ผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
  0 files      27 downloads
Download
รายงานสถานการณ์และแนวโน้มตะวันออกกลางธันวาคม 2550
  0 files      19 downloads
Download
รายงานสถานการณ์และแนวโน้มตะวันออกกลางกันยายน 2550
  0 files      17 downloads
Download
ตะวันออกกลางในรอบปี 2550: ถึงเวลายุติสงคราม
  0 files      21 downloads
Download
รายงานสถานการณ์และแนวโน้มตะวันออกกลางกุมภาพันธ์ 2551
  0 files      20 downloads
Download
รายงานสถานการณ์และแนวโน้มตะวันออกกลางมีนาคม 2551
  0 files      17 downloads
Download
ปัญหาการนำผลงานวิจัยไปสู่ภาคปฏิบัติของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม
  0 files      23 downloads
Download
การสืบค้นแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดอายุความทางอาญาในบริบทสังคมไทย
  0 files      30 downloads
Download
การประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33
  0 files      22 downloads
Download
การติดตามและประเมินผลการจัดการโครงการมหกรรมการแข่งกีฬาทางน้ำจังหวัดนครปฐม พ.ศ.2547
  0 files      21 downloads
Download
การปลูกฝังและการเสริมสร้างคุณธรรมในเด็กและเยาวชนของชาติ
  0 files      53 downloads
Download
รายงานสถานการณ์และแนวโน้มตะวันออกกลางกุมภาพันธ์ 2550
  0 files      19 downloads
Download
Research Report on Adolescent Dating Violence in Bangkok Thailand(การศึกษาวิจัยเรื่องความรุนแรงในคู่รักของวัยรุ่นในกรุงเทพ ประเทศไทย)
  0 files      26 downloads
Download
คู่มือการสร้างองค์ความรู้เรื่องสิทธิการเจริญพันธุ์
  0 files      22 downloads
Download
การจัดทำแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัย
  0 files      22 downloads
Download
การสำรวจการรับรู้ทัศนคติต่อโครงการปฏิรูประบบราชการและระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการ
  0 files      41 downloads
Download
X