บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน 2022-02-11T11:14:21+07:00

สำนักงานคณบดี

งานบริหารจัดการ

นางนวพร อัมพวา
หัวหน้างานบริหารจัดการ
อีเมล์ : navaporn.chi@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : –

นางวรรณวิมล สิทธิโชคสัมพันธ์
ตำแหน่ง 

อีเมล์ : wonwimon.sit@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1005

นางธันยาพร ลักษณะ
ตำแหน่ง 

อีเมล์ : thanyaporn.luk@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1105

นายสราวุฒิ สุขเกลอ
ตำแหน่ง 

อีเมล์ : sarawut.sul@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1015

นายวรากร ลีลาลัย
ตำแหน่ง 

อีเมล์ : warakorn.lee@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1617

นายนายชวลิต นุชเจริญ
ตำแหน่ง 

อีเมล์ : chawalit.nuh@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1112

นางสาววราภรณ์ รุจิระวาณิชย
ตำแหน่ง 

อีเมล์ : wraphorn.ruj@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1118

นางกฤษณี เสนาเก่า
ตำแหน่ง 

อีเมล์ : kitsanee.kha@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : –

นางสาวเกษร แกมเชย
ตำแหน่ง 
อีเมล์ : kesoen.kae@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1505

นางสาวธัญญรัตน์ พุ่มผกา
ตำแหน่ง 

อีเมล์ : tanyarat.pum@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1117

นายชัยวัฒน์ ยี่วาศรี
ตำแหน่ง 

อีเมล์ : chaiwat.yee@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1018

นางสาวเบญจมาศ บุญบวรพานิชกุล
ตำแหน่ง 

อีเมล์ : benjamas.boo@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1006

นายเสมอ เครือมิ่งมงคล
ตำแหน่ง 

อีเมล์ : samer.kru@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : –

นายฤกษ์ชัย ทะประสพ
ตำแหน่ง 
อีเมล์ : rerkchai.tar@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : –

นายวัชรพล เครือมิ่งมงคล
อีเมล์ : rueang.kru@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1011

นางจินตนา เขียวคำรพ
อีเมล์ : jintana.kew@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1200

นายสิทธิพจน์ บุญเสริมสุข
อีเมล์ : sittipot.boo@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1004

นางสาวฌลานันท์ แสงศิลา
อีเมล์ : Chalanan.san@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

สำนักงานบริหารกิรศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

นาง ศิริพร ทองสมคิด
อีเมล์ : siriporn.ton@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1014

นางรัตนาภรณ์ ปานยิ้ม
อีเมล์ : ratanaporn.pan@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1017

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

ภาควิชาสังคมศาสตร์

นางสาวลัดดา เทียนเล็ก
อีเมล์ : ladda.thi@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1120

นางศศิธร ลบล้ำเลิศ
อีเมล์ : sasitron.lom@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1219

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

ภาควิชามนุษยศาสตร์

นางสาวลัดดา เทียนเล็ก
อีเมล์ : ladda.thi@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1120

นางศศิธร ลบล้ำเลิศ
อีเมล์ : sasitron.lom@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1219

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

ภาควิชาศึกษาศาสตร์

นางสาววิจิตรา เชาวนะสุนทร
อีเมล์ : vichitra.cha@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1300

นางธนวัน สวัสดิภาพ
อีเมล์ : tanawan.saw@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1305

นางสาวลัดดา เทียนเล็ก
อีเมล์ : ladda.thi@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1120

นางศศิธร ลบล้ำเลิศ
อีเมล์ : sasitron.lom@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1219

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ

นางสาวลัดดา เทียนเล็ก
อีเมล์ : ladda.thi@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1120

นางศศิธร ลบล้ำเลิศ
อีเมล์ : sasitron.lom@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1219

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

Click edit button to change this text.

X