บุคลากร

บุคลากร 2017-12-17T17:24:48+00:00
All
กลุ่มบุคลากร
ผู้บริหาร
บุคลากร/เจ้าหน้าที่
อาจารย์
ภาควิชา
ภาควิชามนุษยศาสตร์
ภาควิชาศึกษาศาสตร์
ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
ภาควิชาสังคมศาสตร์
ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข
สำนักงานคณบดี
ศูนย์กฏหมายการแพทย์
ศูนย์นโยบายสาธารณะสุข
Medical law center

รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง

รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
ตำแหน่ง : คณบดี
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : 1. Qualitative methodology 2. Pharmaceutical anthrology 3. Anthropology of infections and chronic diseases 4. Accident 5. HIV / AIDS
อีเมล์ : luechai.sri@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1237
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล

รศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : - Human Resource Development - HRM - OD - Moral Development
อีเมล์ : siriporn.yam@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1204
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ

รศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : - การวิจัยเชิงปริมาณ/การวิจัยเชิงคุณภาพ/การวิจัยในชั้นเรียน/การวิจัยประเมินผล - การศึกษาด้านสวัสดิการสังคม/กลุ่มด้อยโอกาส/แรงงานนอกระบบ - การบริหารการศึกษา - การจัดการความรู้
อีเมล์ : arisara.lek@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ :
ดาวน์โหลด CV

ผศ.ดร.วรรณชลี โนริยา

ผศ.ดร.วรรณชลี โนริยา
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : ด้านการจัดการการกีฬา
อีเมล์ : wanchalee.nor@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV

อ.ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา

อ.ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : งานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อีเมล์ : supaporn.sog@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1205
ดาวน์โหลด CV

อ.ดร.ณัฐณีย์ มีมนต์

อ.ดร.ณัฐณีย์ มีมนต์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : nmeemon@gmail.com
เบอร์ติดต่อ : 1200
ดาวน์โหลด CV

ผศ.ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์

ผศ.ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและภาพลักษณ์องค์กร
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : poschanan.nir@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV

 อ.ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย

 อ.ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : Alliance Knowledge Management • Knowledge Sharing • Knowledge Action •Organisational and Individual Knowledge •Organisational Learning •Learning Organisation •Research Methods
อีเมล์ : thitarree.sir@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1225
ดาวน์โหลด CV

 รศ.ดร.กมลพร สอนศรี

 รศ.ดร.กมลพร สอนศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : Public Administration, Local government. Human Resource Management.
อีเมล์ : gamolporn.son@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1243
ดาวน์โหลด CV

ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์

ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : nugrob.raw@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา

รศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : ปรัชญา,จริศาสตร์
อีเมล์ : pagorn.sin@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ 

รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ 
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : Health system, Health policy, Health insurance and financing, Medicine utilization, thinking skills, System dynamics
อีเมล์ : sauwakon.rat@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1262
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : chet.rat@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : ratchada.chet@gmail.com
ดาวน์โหลด CV

ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล

ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ศึกษาและนโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : Gender and HIV/AIDS Leprosy and stigma Infertility Reproductive tract infection Sexual and reproductive health and rights Adolescent sexual and reproductive health and rights Women?s health Gender and Sexuality Health sector reform and its impact on women
อีเมล์ : pimpawun.boo@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี

รศ.ดร.ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : ทฤษฎีอาชญาวิทยา,การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน,
อีเมล์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV

ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ 

ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ 
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : -
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV

รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ

รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนาคุณภาพประชากร - การติดตามประเมินผล - การจัดการความรู้
อีเมล์ : praphaphan.oon@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV

อ.ดร.บุรัสกร โตรัตน์

อ.ดร.บุรัสกร โตรัตน์
ตำแหน่ง : ภาควิชาสังคมศาสตร์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : buraskorn.tor@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 1214
ดาวน์โหลด CV

ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์

ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ : Pāli, Sanskrit and Early Buddhism
อีเมล์ : pathompong.bod@mahidol.acth
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV

ผศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด

ผศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ : prasertchai.suk@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อ : -
ดาวน์โหลด CV
1 2 3 8
X