การประชุมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2559

การประชุมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2559

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559
หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน: โอกาสและความท้าทาย” 
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 และวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ.2559 นี้ประเทศไทยรวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยในการเข้าสู่สามเสาหลักของประชาคมอันได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) จำเป็นที่รัฐจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การเข้าสู่ประชาคมลุล่วงไปได้ด้วยดีทั้งในส่วนของการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับตัวของภาคธุรกิจเอกชน และการปรับทัศนคติของประชาชนในฐานะของการเป็นพลเมืองของภูมิภาค
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคได้ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมมาพอสมควร ดังจะเห็นได้จากโครงการต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนในหลาย ๆ ประเทศซึ่งได้สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวเพื่อพร้อมรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีความตื่นตัวอย่างมากในการตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งในด้านของการให้ความรู้กับประชาชน การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะต่าง ๆ สำหรับประชากรเพื่อให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการพัฒนาประเทศและพัฒนาภูมิภาคร่วมกันในอนาคตอย่างไรก็ดี เมื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2559 นี้ ยุทธศาสตร์และมาตรการการเตรียมความพร้อมนั้นอาจจะไม่เพียงพอและต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่รองรับกับโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค ที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลมาจากการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมและการบูรณาการในเชิงโครงสร้างและนโยบายในภาคส่วน  ต่าง ๆ
ดังนั้น การพัฒนากรอบความคิดความเข้าใจเชิงวิชาการและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกภาคส่วน รวมไปถึงประชาชนในระยะต่อไปเมื่อประเทศสมาชิกต่าง ๆ ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากความเป็นประชาคมและการบูรณาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมนั้น เป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง และโอกาสหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่รัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ยังคงต้องให้ความสคัญและนำมาพัฒนาเสนอแนะในการปรับตัวต่อไปดังนั้น การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559 ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีจุดมุ่งหมายสคัญในการเปิดเวทีวิชาการที่มุ่งให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนทรรศนะอันจะนำไปสู่การสะท้อนภาพของการปรับตัวของประเทศ และภูมิภาค รวมไปถึงการสร้างภาพอนาคตที่สะท้อนภาพการเปลี่ยนผ่านของประเทศเพื่อเข้าสู่กระบวนการบูรณาการที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต


[file_list]
2017-12-18T17:14:28+07:00
X