การประชุมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2558

การประชุมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2558

กำหนดการนำเสนอบทความ

การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2558
หัวข้อ “ปฏิรูปประเทศไทย”

วันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ขอให้ผู้นำเสนอบทความทุกท่านตรวจสอบกำหนดการและวันเวลาในการนำเสนอ

ขั้นตอนการนำเสนอบทความ 

  1. ผู้นำเสนอบทความจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ได้ตามวันที่ท่านนำเสนอบทความ
  2. ผู้นำเสนอบทความ ต้องมานำเสนอบทความด้วยตนเองในวันงาน หากไม่มานำเสนอบทความตามกำหนดเวลา จะถือว่าบทความนั้นไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้
  3. ขอให้ผู้นำเสนอบทความเตรียม Power Point (ไม่เกิน version 2010) และใช้ Font มาตรฐาน เช่น Angsana New, Cordia New โดยมีความยาวในการนำเสนอประมาณ 10- 15 นาที และนำมา Fileมาส่งที่จุดรับ File Power Point ในวันเวลาที่ท่านนำเสนอบทความ ณ จุดรับ File
  4. ผู้นำเสนอบทความจะได้รับเอกสารการประชุมวิชาการหลังจากการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
  5. ผู้นำเสนอบทความจะได้รับหนังสือรับรองการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการฯ ภายหลังจากที่นำเสนอบทความเรียบร้อยแล้ว
  6. คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ จะนำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ลงตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding Online) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558


[file_list]
2017-12-18T17:16:29+07:00
X