การประชุมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2556

การประชุมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2556

หัวข้อ “อาเซียน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคตประเทศไทย
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตน์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ที่จะต้องปรับตัว อย่างขนานใหญ่ และอย่างรวดเร็วภายใต้บริบทปฏิสัมพันธ์ระหว่างนานาชาติตั้งแต่ระดับประเทศเพื่อนบ้าน  ที่มีพรมแดนติดต่อกัน จนถึงระดับภูมิภาค และระดับสากล แม้สังคมโลกจะเชิดชูอุดมคติความร่วมมือ สันติภาพ และความเสมอภาคอย่างยั่งยืนระหว่างชาติ แต่ในความเป็นจริงประชาคมโลกยังเต็มไปด้วยการแข่งขัน ความเหลื่อมล้ำ และความขัดแย้ง เพื่อสามารถยืนหยัด อยู่รอดเท่าทันและก้าวหน้าในกระแสโลกดังกล่าว หลายประเทศพยายามสร้างความเข้มแข็งขึ้นด้วยการตั้งชุมชนกลุ่มประเทศเพื่อแสวงหา และพิทักษ์ผลประโยชน์ร่วมกัน การเคลื่อนไหวในแนวทางดังกล่าวที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดและแข็งขันคือประชาคม “อาเซียน” ประชาคมอาเซียนเป็นการเปิดประตูเชื่อมต่อกัน ซึ่งได้พัฒนาปรับตัวมาโดยตลอดจนมีเป้าหมายในอีก 5 ปีข้างหน้าคือพุทธศักราช 2558 (ค.ศ. 2015) ระหว่างประเทศในเอเชียอาคเนย์เพื่อเสริมสร้างเอกภาพและความเข้มแข็งกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้ ด้วยการสร้างระเบียบกฎเกณฑ์และมาตรฐานกลางให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางในการเคลื่อนไหว ถ่ายเท ถ่ายโอนและแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การศึกษาและแรงงาน เพราะฉะนั้นการดำรงอยู่และการขับเคลื่อนของประเทศไทยในอนาคต ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้โดยอิสระ คำนึงถึงแต่เพียงปัจจัยสภาพภายในของชาติ เป็นเอกเทศจากประชาคมโลกและอาเซียนได้
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในฐานะเป็นส่วนองคาพยพของมหาวิทยาลัยมหิดลที่กำหนดฐานะมหาวิทยาลัยให้เป็น “ภูมิปัญญาของแผ่นดิน” (Wisdom of the Land) และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เห็นว่าเครื่องมือที่สำคัญยิ่งยวดต่อการปรับตัวของประเทศในบริบทประชาคมโลกปัจจุบันและประชาคมอาเซียน ที่มีทั้งอุดมคติและความเป็นจริงอันท้าทายทั้งหลาย คือการแสวงหาและการถ่ายทอดการรอบรู้ การรู้ลึก การรู้เท่าทัน และการคาดการณ์ล่วงหน้าต่อตนเอง สังคมไทยและโลกรอบด้าน เพื่อการนี้จึงเห็นควรที่คณะฯ จะกระตุ้นการเล็งเห็นความสำคัญและการให้องค์ความรู้แก่มหาวิทยาลัยเอง และแก่สังคมไทยโดยรวม เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการกำหนดทิศทางของประเทศในอนาคตที่ว่าด้วยประเทศไทยกับอาเซียน การวิจัยและการจัดการศึกษาโดยทั่วไปและที่เกี่ยวกับอาเซียนโดยเฉพาะ ด้วยการจัดประชุมประจำปีระดับชาติของคณะในพุทธศักราช 2554 ในหัวข้อ “อาเซียน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคตประเทศไทย”
วัตถุประสงค์ของการประชุม
เสริมสร้างความรู้และการตระหนักถึงความสำคัญให้แก่สังคมในเรื่องประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อประเทศไทยให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยของประเทศในประชาคมอาเซียน เป็นเวทีสาธารณะทางวิชาการสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักศึกษาของคณะฯ และของบุคคลทั่วไป ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและการวิจัยแก่ผู้รับผิดชอบโดยตรงและสังคมทั่วไป
หน่วยงานรับผิดชอบ   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555
สถานที่ดำเนินการ  โรงแรมรอยัลริเวอร์   เชิงสะพานกรุงธนฯ กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าร่วมประชุม   รวมจำนวนประมาณ 500 คน  ดังนี้
  • คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลและจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
  • ศิษย์เก่าของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และผู้สนใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ค่าลงทะเบียน

  • ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล (ยกเว้นแขกรับเชิญ) 500 บาท
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สาธารณชนได้รับความรู้และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อประเทศไทย มหาวิทยาลัยและสังคมได้ทราบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยของประเทศในประชาคมอาเซียน เกิดความร่วมมือและการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปผ่านการนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีสาธารณะรัฐบาลในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงและสังคมได้รับทราบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและการวิจัย


[file_list]
2017-12-18T17:15:26+07:00
X