การสืบค้นแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดอายุความทางอาญาในบริบทสังคมไทย

การสืบค้นแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดอายุความทางอาญาในบริบทสังคมไทย

ผู้แต่ง/นักวิจัย ประเทือง ธนิยผล. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด. ปารีณา ศรีวณิชย์. พิมพ์ใจ สระทองอุ่น. ดล บุนนาค
รายละเอียดงานวิจัย การกำหนดอายุความทางอาญา. คดีที่ขาดอายุความ. อายุความทางอาญา. กฎหมายฟอกเงิน. ความผิดมูลฐาน.
บทคัดย่องานวิจัย

 FileAction
2017-12-19T13:39:14+00:00
X