งานพัฒนาคุณภาพ

งานพัฒนาคุณภาพFileAction
การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน.pdfDownload 
คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ.pdfDownload 
รายงานประะเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 2560.pdfDownload 
รายงานประะเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 2559.pdfDownload 
รายงานประะเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 2558.pdfDownload 
รายงานการประเมิณตนเอง (SAR) ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2554Download 
รายงานการประเมิณตนเอง (SAR) ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2553Download 
รายงานการประเมิณตนเอง (SAR) ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552Download 
2018-07-04T07:43:36+00:00
X