สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัยมหิดล