สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

งานบริหารการศึกษา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัยมหิดล