สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

งานวิจัยและวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัยมหิดล