สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

งานสารสนเทศวิเทศสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัยมหิดล