หน้าหลัก | เกี่ยวกับศูนย์วิจัยและตำรา | การสนับสนุนการวิจัย | ฐานข้อมูลด้านการวิจัย
 
 

เกี่ยวกับศูนย์วิจัยและตำรา

การสนับสนุนการวิจัย

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นสถาบันที่ดำเนินการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์มากว่าสามทศวรรษ รวมทั้งบุคลากรของคณะ อันประกอบด้วยคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักศึกษาได้สร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและสะท้อนสภาพปัญหาบนความเป็นจริงไว้มากมาย อันเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสร้างผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง

เพื่อเป็นการพัฒนากลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอนทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และขยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการ ในลักษณะบูรณาการสหสาขาวิชาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และชี้นำสังคม ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้ง “โครงการศูนย์วิจัยและตำรา” อันเป็นหน่วยงานภายในคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น เพื่อสนองตอบต่อความต้องการในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรของคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายว่าด้วยการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
 
ศูนย์วิจัยและตำรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 02-8002840-76 e-mail : shwww@mahidol.ac.th