หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสราวุฒิ สุขเกลอ
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
sarawut.sul@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1015

นายชวลิต นุชเจริญ 
chawalit.nuh@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1112

นางสาวฌลานันท์ แสงศิลา
Chalanan.san@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1026

นายสิทธิพจน์ บุญเสริมสุข
sittipot.boo@mahidol.ac.th
02-8002840 ต่อ 1004

2019-01-28T09:53:18+00:00