Loading...
หน้าแรก 2020-07-29T11:08:35+00:00

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน
1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ
2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.1 การใช้น้ำ
3.2 การใช้พลังงาน
3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ
3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

4.1 การจัดการของเสีย
4.2 การจัดการน้ำเสีย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.1 อากาศในสำนักงาน
5.2 แสงในสำนักงาน
5.3 เสียง
5.4 ความน่าอยู่
5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

6.1 การจัดซื้อสินค้า
6.2 การจัดจ้าง