Loading...
หน้าแรก 2018-06-29T17:03:59+00:00

หมวดที่ 1 นโยบายสิ่งแวดล้อม

1.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม

 • นโยบายสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัย
 • นโยบายสิ่งแวดล้อมคณะฯ
 • คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานคณะสังคม

1.2 การวางแผนการดำเนินงาน

 • การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม [ 1 ]
 • กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม [ 2 ]               

หมวดที่ 2 การดำเนินงาน Green Office

2.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

 • ระเบียบปฏิบัติการประชาสัมพันธ์

2.2 การประชุม

 • ระเบียบปฏิบัติการประชาสัมพันธ์

2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน       

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรการดำเนินงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ 2552

2.4 การขนส่งและการเดินทาง       

 • คู่มือการใช้งานจองยานพาหนะ(สำหรับผู้ใช้งาน)
 • คู่มือมาตรการประหยัดพลังงาน

2.5 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน       

 • แผนระงับเหตุฉุกเฉิน

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

คู่มือมาตรการประหยัดพลังงาน

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

4.1 การจัดการของเสียในสำนักงาน

 • มาตรการจัดการขยะ

4.2 การจัดการน้ำในสำนักงาน          

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน

5.1 อากาศในสำนักงาน

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรการดำเนินงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ 2552

5.2 แสงในสำนักงาน

5.3 เสียง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรการดำเนินงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ 2552

5.4 ความน่าอยู่

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

6.1 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในสำนักงาน     

 • การประเมินผู้ขาย
 • ใบคัดเลือกผู้ขาย
 • การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม1

หมวดที่ 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

7.1 การจัดการก๊าซเรือนกระจก