ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

รายชื่อวารสารในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

เกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากมหาลัยมหิดล

วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนดไว้ ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติดังต่อไปนี้

ฐานข้อมูลระดับชาติ

ฐานข้อมูลระดับชาติได้แก่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html)

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

·         Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) (select ebscohost and then academic search premier)

·         Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)

·         BIOSIS (http://www.biosis.org)

·         CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)

·         EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)

·         ERIC (http://www.eric.ed.gov/)

·         H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) (select ebscohost and then H.W.Wilson)

·         Infotrieve (http://www.infotrieve.com)

·         Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)

·         INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)

·         MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)

·         MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)

·         PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)

·         Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)

·         ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)

·         SciFinder (https://scifinder.cas.org/)

·         Scopus (http://www.info.scopus.com)

·         Social Science Research Network (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)

·         Web of Knowledge (http://wokinfo.com)

หรือสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวได้ครบทุกฐานข้อมูล PSU Single search service

(ที่มา: http://iw.libarts.psu.ac.th/research/index.php/51-2015-10-21-01-52-44/217-2015-06-26-07-32-43)

2020-05-28T14:40:24+00:00