การประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558 หัวข้อ “ปฏิรูปประเทศไทย”

การประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558 หัวข้อ “ปฏิรูปประเทศไทย”

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

ประจำปี พ.ศ. 2558

หัวข้อ “ปฏิรูปประเทศไทย”

วันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

รายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) สรุปผลการจัดประชุมวิชาการ ภาพถ่ายการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2558 หัวข้อ “ปฏิรูปประเทศไทย” วันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ขอให้ผู้นำเสนอบทความทุกท่านตรวจสอบกำหนดการและวันเวลาในการนำเสนอ

ผู้นำเสนอบทความจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ได้ตามวันที่ท่านนำเสนอบทความ

ผู้นำเสนอบทความ ต้องมานำเสนอบทความด้วยตนเองในวันงาน หากไม่มานำเสนอบทความตามกำหนดเวลา จะถือว่าบทความนั้นไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้

ขอให้ผู้นำเสนอบทความเตรียม Power Point (ไม่เกิน version 2010) และใช้ Font มาตรฐาน เช่น Angsana New, Cordia New โดยมีความยาวในการนำเสนอประมาณ 10- 15 นาที และนำมา Fileมาส่งที่จุดรับ File Power Point ในวันเวลาที่ท่านนำเสนอบทความ ณ จุดรับ File

ผู้นำเสนอบทความจะได้รับเอกสารการประชุมวิชาการหลังจากการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ผู้นำเสนอบทความจะได้รับหนังสือรับรองการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการฯ ภายหลังจากที่นำเสนอบทความเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ จะนำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ลงตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding Online) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

2019-01-17T13:24:06+00:00