ประจำปี พ.ศ. 2557 หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน” (Thai Higher Education towards the ASEAN Community)

ประจำปี พ.ศ. 2557 หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน” (Thai Higher Education towards the ASEAN Community)

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

ประจำปี พ.ศ. 2557 หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน”

(Thai Higher Education towards the ASEAN Community)

วันที่ 13 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

รายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) สรุปผลการจัดประชุมวิชาการ ภาพถ่ายการประชุมวิชาการ
  1. หลักการและเหตุผล

นับตั้งแต่มีข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและการบริการ (General Agreement on Trade and Service: GATS) ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคีและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เรื่อยมา จนกระทั่งการดำเนินนโยบายของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อมุ่งสู่การบูรณาการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2557 นั้น  การศึกษา ได้แปรเปลี่ยนสภาพจากสินค้าสาธารณะ (public goods) มาเป็นสินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ (commercial goods) ซึ่งมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับภูมิภาคและประชาคมโลกที่มองว่า การเปิดเสรีด้านการศึกษาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ประเทศต่างๆ ต้องตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และนโยบายการศึกษาที่แปรเปลี่ยนไปในสังคม กล่าวคือ การศึกษามิใช่การให้บริการพื้นฐานเพื่อสนองตอบต่อความต้องการสาธารณะภายในประเทศเพียงเท่านั้น แต่การศึกษาเปรียบเสมือนเป็นสินค้าสำคัญที่จะมีส่วนในการผลักดันและสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจของประเทศ

ภาคอุดมศึกษาเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกลไกทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลกและระดับภูมิภาคมากที่สุดภาคส่วนหนึ่ง เนื่องจากการเปิดเสรีด้านการค้าและบริการทางด้านการศึกษาทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการให้บริการทางการอุดมศึกษา ซึ่งมีลักษณะที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมการศึกษาข้ามพรมแดน การให้บริการทางการอุดมศึกษาในต่างแดน การให้บริการด้านอุดมศึกษาใน   เชิงพาณิชย์ และการถ่ายเททรัพยากรด้านอุดมศึกษาข้ามพรมแดนมากยิ่งขึ้น โดยถือเป็นกิจกรรมและภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกและทั่วภูมิภาค กอปรกับการกำหนดกรอบเวลาของรัฐบาลประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ การบูรณาการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งมีการกำหนดให้เกิดการเปิดเสรีในภาคส่วนต่างๆ พร้อมกับการบูรณาการในเชิงนโยบาย (policy integration) ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของ     เสาหลักด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและความมั่นคง และด้านสังคมและวัฒนธรรม ทำให้ภาคส่วนด้านการอุดมศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค ต้องหันมาตั้งคำถามถึงการปรับตัวและปรับยุทธศาสตร์ให้ตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงและเงื่อนไขจากระบบระหว่างประเทศและการบูรณาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในประเทศไทย ภาคอุดมศึกษาถือได้ว่าเป็นเสาหลักประการหนึ่ง ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างทุนมนุษย์เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยสภาพแวดล้อมทางการอุดมศึกษาในระดับโลกและระดับภูมิภาคที่แปรเปลี่ยนไป สถาบันอุดมศึกษาไทย ทั้งที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน     ต่างมีบทบาทสำคัญในการร่วมผลิตทุนมนุษย์ซึ่งตอบรับความต้องการไม่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่ต้องตอบสนองความต้องการของประชาคมอาเซียนด้วย ดังนั้น คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ  อีกทั้งได้กำหนดปณิธานของมหาวิทยาลัยไว้ว่าจะเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” จึงเล็งเห็นความสำคัญของการทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในบริบทและสภาพแวดล้อมทางการอุดมศึกษาเพื่อตอบรับเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนการกำหนดทิศทางและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นตัวจักรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุนี้คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จึงได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2557 ขึ้นภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน”          (Thai Higher Education towards the ASEAN Community) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 และวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

  1. วัตถุประสงค์ของการประชุม

2.1 เพื่อสร้างความตระหนักถึงบริบททางการอุดมศึกษาที่แปรเปลี่ยนไปในภูมิภาคซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในระดับโลกและการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.2 เพื่อสร้างเวทีสาธารณะสำหรับนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนมุมมองทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการอุดมศึกษาตลอดจนบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ และผู้สนใจในประเด็นด้านการอุดมศึกษา ได้สร้างเครือข่ายทางวิชาการแบบไม่เป็นทางการ เพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาการต่อไปในอนาคต

  1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  1. ระยะเวลาดำเนินการ

วันพฤหัสบดีที่ 13 และวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557

  1. สถานที่ดำเนินการ

โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร

  1. ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 700-800 คน จากภาคส่วนต่างๆ ดังนี้

6.1 คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการศึกษาของรัฐ ภายใต้กำกับของรัฐ และสถาบันการศึกษาเอกชน

6.2  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กำกับของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

6.3 ศิษย์เก่าของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งผู้สนใจทั้งจากหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน

  1. ค่าลงทะเบียน

7.1 ผู้นำเสนอบทความ ผู้เข้าร่วมประชุม ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก 1,000 บาท

7.2 แขกรับเชิญไม่เสียค่าใช้จ่าย

  1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          8.1 คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาของรัฐ ภายใต้กำกับของรัฐ และเอกชน ได้รับความรู้ และตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายการศึกษา และการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

8.2 คณาจารย์ นักวิชาการและผู้เสนอผลงานได้มีโอกาสในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาภาคส่วนอุดมศึกษาของประเทศไทยต่อไป

8.3 คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในอนาคต

2019-01-17T09:37:44+00:00