ฐานข้อมูลการให้บริการของคณาจารย์

ฐานข้อมูลการให้บริการของคณาจารย์

ปี 2562

กิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

ในปี งบประมาณ 2562 บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ได้รับการเชิญเป็นวิทยากรจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญทางด้านสาขาสังคมศาสตร์ ในการเผยแพร่ความรู้หรือประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

กิจกรรม จำนวนครั้ง จำนวนคน จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด

ร้อยละ

อาจารย์พิเศษ

4

4 91

4.39

วิทยากร

250 60 91

65.93

ผู้ทรงคุณวุฒิ

197

45 91

49.45

กรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ

29

12 91

13.18

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

60 23 91 25.27

 

โครงการให้บริการวิชาการที่คณะฯ ดำเนินการ

ชื่อโครงการ

วันที่ดำเนินการ

1. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

11 มกราคม 2562

2. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

18 มกราคม 2562

3. โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ มาฆบูชา ครั้งที่ 1

17-20 กุมภาพันธ์ 2562

4. โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

28 พฤษภาคม 2562

5. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

23 สิงหาคม 2562

2021-02-01T16:15:38+00:00