โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

*******************************

แบบฟอร์มลงทะเบียน

1. หลักการและเหตุผล

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะต่างๆ อาทิ การเผยแพร่ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาการแล้ว ยังมีความสำคัญต่ออาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากเป็นเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และใช้เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น การนำเสนอแนวคิดงานวิจัยในเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้รับการตอบรับลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตินั้นเป็นความท้าทายอย่างมาก จึงมีความจำเป็นยิ่งสำหรับผู้เขียนที่ควรได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ที่จะถ่ายทอดแนะนำและสร้างเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเกณฑ์ต่างๆ ของวารสาร ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยจะได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติหลากหลายสาขาวิชามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำถึงสิ่งที่ควรรู้ หลักการ เทคนิคในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถบูรณาการสหสาขาวิชาในทิศทางที่สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรได้อีกด้วย

ดังนั้น คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติให้แก่ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางและส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ

3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
3.2นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว และอยู่ระหว่างการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์

4. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1 นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว
และอยู่ระหว่างการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ จำนวน 40
รุ่นที่ 2 นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร จำนวน 30 คน

5. สถานที่ฝึกอบรม
ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล อาคาร 1 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

6. วิธีการฝึกอบรม
6.1 การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์จากวิทยากร
6.2 การอภิปรายเป็นคณะโดยมีวิทยากรนำ
6.3 การทบทวนความเข้าใจในแนวคิดด้วยกรณีศึกษาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
6.4 การฝึกปฏิบัติโดยใช้การเรียนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

7. ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม
รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 5,12,19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.00 น.
รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 3,10,17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.00 น.

8. ประโยชน์ที่จะได้รับ
8.1 ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
8.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาศักยภาพในการจัดเตรียมต้นฉบับได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและตามเกณฑ์มาตรฐาน
8.3 ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

9. วิทยากร
9.1อาจารย์ ร้อยตำรวจเอก ดร. สุธรรม เชื้อประกอบกิจ
9.2รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
9.3รองศาสตราจารย์ ดร. คนางค์ คันธมธุรพจน์
9.4รองศาสตราจารย์ ดร. โธมัส กวาดามูซ
9.5รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรานิษฐ์ สรีจันทราพันธุ์
9.6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร เตชะไกศิยวณิช

10. ผู้รับผิดชอบ
งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่
คุณกนกรัตน์ รีป
โทรศัพท์ 0 2800 2840-60 ต่อ  1648
โทรสาร 0 2441 9738
E-mail: shmutraining1@gmail.com

By | 2021-06-08T11:25:48+00:00 มิถุนายน 7th, 2021|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment