การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการ 2020-12-09T14:42:37+00:00

งานประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14

วันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพ

  • รับสมัครบทความ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2562

  • ประกาศผลการพิจารณาบทความ วันที่ 25 เมษายน 2562

  • ส่งบทความฉบับแก้ไขแล้ว ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

  • นำเสนอผลงาน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2561

หัวข้อ “ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ”

วันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2560

หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา: ปัญญาของแผ่นดิน”

วันที่ 22 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2559

หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน : โอกาสและความท้าทาย”

(The ASEAN Community: Opportunities and Challenges”

วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2558

หัวข้อ “ปฏิรูปประเทศไทย”

วันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2557

หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน”

วันที่ 13 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร