Social Communication

Social Communication 2019-03-25T15:07:39+00:00

การเผยแพร่ผลการวิจัย : การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ

การนำไปใช้ประโยชน์

เชิงนโยบาย

นักวิจัย

รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง

หน่วยงาน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่ผลการวิจัย:โครงการโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังและส่งเสริมสิทธิเด็กและครอบครัวทดแทนในระดับชุมชน

การนำไปใช้ประโยชน์

เชิงรณรงค์สร้างความร่วมมือ

ด้านสิทธิเด็กและครอบครัว

นักวิจัย

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล

หน่วยงาน

หน่วยความเป็นเลิศด้านการประเมิน-นโยบายและกฎหมายสุขภาพ

และ ภาควิชาสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ.

2561

การเผยแพร่ผลการวิจัย : โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์

การนำไปใช้ประโยชน์

เชิงนโยบายด้านการดำเนินงานนิติวิทยาศาสตร์

นักวิจัย

อ.ดร.ธเนศ เกษศิลป์

หน่วยงาน

ภาควิชาสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ.

2561