Social Communication

Social Communication 2021-02-16T09:43:03+00:00

การหารือร่วมกับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหิดล(iNT)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล ชั้น 1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเรื่อง “การสนับสนุนงานวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันที่ 4 พฤศจิกายน  2563

ณ ห้องประชุมสระบัว  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ม.มหิดล จัดประชุมนโยบายและแผนการดำเนินการสนับสนุน งานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันที่ 29 ธันวาคม 2563

ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมเตรียมจัดตั้งภาคีเครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล (Humanities and Social Sciences Consortium)

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่ผลการวิจัย : การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ

การนำไปใช้ประโยชน์ เชิงนโยบาย
นักวิจัย รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่ผลการวิจัย:โครงการโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังและส่งเสริมสิทธิเด็กและครอบครัวทดแทนในระดับชุมชน

การนำไปใช้ประโยชน์ เชิงรณรงค์สร้างความร่วมมือ

ด้านสิทธิเด็กและครอบครัว

นักวิจัย รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
หน่วยงาน หน่วยความเป็นเลิศด้านการประเมิน-นโยบายและกฎหมายสุขภาพ

และ ภาควิชาสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ.

2561

การเผยแพร่ผลการวิจัย : โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์

การนำไปใช้ประโยชน์ เชิงนโยบายด้านการดำเนินงานนิติวิทยาศาสตร์
นักวิจัย อ.ดร.ธเนศ เกษศิลป์
หน่วยงาน ภาควิชาสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ. 2561