บุคลากร

บุคลากร 2018-10-12T09:35:44+00:00

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

อ.ดร.ธเนศ เกษศิลป์

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์

วุฒิการศึกษา: ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)

โทรศัพท์: 02-800-2840-60 ต่อ 1217

โทรสาร: 02-441-9738

อีเมล: shacademic@gmail.com

หรือ tanet.ket@mahidol.ac.th

RESUME

นางกฤษณี เสนาเก่า

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)

วุฒิการศึกษา: ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

โทรศัพท์: 02-800-2840-60 ต่อ 1631

โทรสาร: 02-441-9738

อีเมล: shacademic@gmail.com

หรือ kunnarakna@gmail.com

RESUME

นางกนกรัตน์ รีป

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)

วุฒิการศึกษา: ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก)

โทรศัพท์: 02-800-2840-60 ต่อ 1631

โทรสาร: 02-441-9738

อีเมล: shacademic@gmail.com

หรือ uway74@gmail.com

RESUME