บุคลากร

บุคลากร 2021-02-03T09:40:27+00:00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ. ดร. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์
โทรศัพท์: 02-800-2840-60 ต่อ 1300
อีเมล: porntida.vis@mahidol.ac.th

RESUME

นางกนกรัตน์ รีป

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์: 02-800-2840-60 ต่อ 1648
โทรสาร: 02-441-9738
อีเมล: shacademic@gmail.com
หรือ uway74@gmail.com

RESUME

นายเจษฎา แต้สมบัติ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 02-800-2840-60 ต่อ 1645
โทรสาร: 02-441-9738
อีเมล: shacademic@gmail.com
หรือ jtnotemu@gmail.com

RESUME