ผลการดำเนินงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

ผลการดำเนินงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ 2019-01-17T11:54:20+00:00

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review)” ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ การเขียนรายงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ…(อ่านต่อ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” ในวันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยเริ่มจากการเรียนรู้กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูง…(อ่านต่อ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักสูตรการให้รหัสโรค (Medical Coding: MC)” หัวข้อ “การเสริมทักษะและพัฒนาการให้รหัส ICD ระดับกลาง (Medical Coding Intermediate Level: MCIL)” รุ่นที่ 10 ในวันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องจิตรลดา โรงแรม เอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในการให้รหัสโรค รหัสผ่าตัด และรหัสหัตถการมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถให้รหัสโรค รหัสผ่าตัดและรหัสหัตถการได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้ได้ข้อมูลโรค สาเหตุการเกิดโรค และการรักษาเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้…(อ่านต่อ)