Loading...
หน้าแรก 2018-07-05T09:54:55+00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกับคณะจาก Central European University ในฐานะASEAN Expert เพื่อที่ปรึกษารัฐบาลพม่าในการพัฒนาอุดมศึกษา

ได้รับเชิญจากอองซางซูจี เข้าหารือแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา

ณ บ้านพักในกรุงย่างกุ้ง
April 2015

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาดูงานด้านสุขภาพ ณ ประเทศเกาหลี

หลลักสูตรบัณฑิตศึกษาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (ภาคปกติและพิเศษ)

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระหว่างวันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาดูงานด้านสุขภาพ ณ ประเทศเกาหลี

หลลักสูตรบัณฑิตศึกษาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (ภาคปกติและพิเศษ)

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระหว่างวันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาดูงานประเด็นสุขภาวะข้ามแดน ปัญหาสุขภาพชนบท

และระบบการจัดบริการสุขภาพในชนบทไทย-ลาว

หลลักสูตรบัณฑิตศึกษาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (ภาคปกติและพิเศษ)

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการดูงานฝึกภาคสนาม

นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสังคมศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)

ณ จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีษะเกส

ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการประชุม AUN-QA for CQO (Chief Quality Officers)

ณ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน