คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัยมหิดล