รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดี คณะสังคมศาสตร์ฯ พร้อมคณาจารย์นำนักศึกษาหลักสูตรเวชระเบียน ไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณาจารย์นำนักศึกษาหลักสูตรเวชระเบียน ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านเวชระเบียนเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในหลักสูตรให้มีความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ในสาขาวิชาเวชระเบียน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในสาขาวิชาเวชระเบียนในระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น