ภาพบรรยากาศรายนามคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559

 ภาพบรรยากาศรายนามคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วันจันทร์ที่ 30 – วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม  2559