โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานประจำปี 2559 ณ Kookmin University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ

โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานประจำปี 2559 ณ Kookmin University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร นำเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 53 คน เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารงานของ  Kookmin University 
โดยวัตถุประสงค์การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ที่ทันสมัยและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ต่อการทำงาน ระหว่างวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2559 
ณ Kookmin University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้