การบรรยายหัวข้อ “Qualitative Research and Unplanned Opportunities: Cases of Serendipity” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินววรโณ คณบดี

 การบรรยายหัวข้อ “Qualitative Research and Unplanned Opportunities: Cases of Serendipity”

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินววรโณ คณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุมในหัวข้อ“Qualitative Research and Unplanned Opportunities: Cases of Serendipity” โดย Prof. Dr. David Wells Engstrom จากมหาวิทยาลัย San Diego State ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์และมนายศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องพญาสัตบรรณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศ่าสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล